Главная

  Карта сайта

   Туры

   Визы

   Спецпредложения

   Агентствам

   Туристам

   Корпоративным клиентам

   Подбор тура и бронирование

   Юри-кие услуги

   Вакансии   Перечень документов для регистрации ОАО

     Công ty cổ phần Mở (Open Joint Stock Company).

   Công ty cổ phần công nhận vốn điều lệ của xã hội được chia thành một số cổ phiếu của các thành viên công ty cổ phần (cổ đông) không chịu trách nhiệm về nghĩa vụ của mình và chịu rủi ro tổn thất liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần của họ.

   Cổ đông không thanh toán đủ cổ phần liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty cổ phần chưa thanh toán trong phạm vi giá trị cổ phần của họ.

   Tư cách pháp lý của Công ty cổ phần và các quyền và nghĩa vụ của cổ đông được xác định theo quy định của Bộ luật Dân sự và Luật công ty.

   Các tính năng của tình trạng pháp lý của công ty cổ phần được tạo ra bởi tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước và thành phố, cũng được xác định bởi luật pháp và các hành vi pháp luật khác về tư nhân hóa các doanh nghiệp này.

   Các tính năng của tình trạng pháp lý của các tổ chức tín dụng thành lập theo hình thức công ty cổ phần, các quyền và nghĩa vụ của cổ đông của họ được xác định bởi luật pháp quy định các hoạt động của các tổ chức tín dụng.

    

     Công ty cổ phần Mở (Open Joint Stock Company).

   Công ty cổ phần, mà các thành viên có thể xa lánh cổ phiếu của họ mà không được sự đồng ý của các cổ đông khác, được công nhận như là một công ty đại chúng. Với một công ty có thể tiến hành đăng ký mở cho các cổ phiếu phát hành của nó và có sẵn để bán trên các điều khoản được thành lập theo pháp luật và hành vi pháp lý khác.

   Mở Công ty cổ phần có trách nhiệm xuất bản hàng năm để báo cáo một công hàng năm, bảng cân đối, lợi nhuận và tài khoản bị mất.

   Người sáng lập công ty cổ phần tham gia vào một thỏa thuận xác định thứ tự thực hiện các hoạt động chung trong một xã hội, quy mô vốn được uỷ quyền, phát hành cổ phiếu của các danh mục và thứ tự vị trí của họ, cũng như các điều kiện khác theo quy định của công ty luật.

   Hiệp ước thành lập công ty cổ phần được thực hiện bằng văn bản.

   Khi đăng ký Công ty cổ phần để xem xét những điểm sau đây:

   1. Cổ đông có quyền xử lý cổ phần của họ mà không được sự đồng ý của các cổ đông khác và xã hội.

   2. Công ty cổ phần là một thực thể pháp lý và không có tài sản riêng, được ghi trong bảng cân đối của mình, có thể nhân danh chính mình để có được và thực hiện các tài sản và quyền sở hữu cá nhân, trách nhiệm, kiện và bị kiện tại tòa án.

   3. Quyền tiến hành đăng ký mở cho cổ phiếu phát hành của nó và thực hiện chúng một cách tự do có sẵn trên các điều kiện theo quy định của pháp luật và hành vi pháp lý khác.

   4. Quyền để tiến hành đăng ký thuê bao đóng cửa cho cổ phiếu phát hành bởi nó, ngoại trừ trong trường hợp khả năng tiến hành cung cấp tin được giới hạn trong điều lệ của công ty hoặc các yêu cầu của luật pháp của Liên bang Nga.

   5. Công ty cổ phần chịu trách nhiệm về nghĩa vụ của mình đối với tài sản của tất cả, nhưng không đáp ứng các nghĩa vụ của cổ đông.

   6. Cổ đông không chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của và chịu rủi ro tổn thất liên quan đến hoạt động của mình trong phạm vi giá trị cổ phần của họ.

   7. Số lượng cổ đông của một xã hội mở là không giới hạn.

   8. Trong Công ty cổ phần không được phép để thiết lập quyền ưu tiên mua của công ty hoặc các cổ đông mua cổ phần cổ đông của công ty này xa lánh.

   9. Công ty cổ phần có trách nhiệm xuất bản hàng năm để báo cáo một công hàng năm, bảng cân đối, lợi nhuận và tài khoản bị mất.

   10. Điều lệ của Công ty cổ phần phải có các thông tin về các loại hình công ty, số lượng, mệnh giá, loại cổ phần và loại cổ phiếu ưu đãi được đặt bởi cấu trúc, công ty và thẩm quyền quản lý của công ty và ra quyết định quy định, các quyền của cổ đông, chuẩn bị Đại hội cổ đông và các quy định khác.

   11. Vốn cổ phần được ủy quyền bao gồm các giá trị danh nghĩa của cổ phiếu mua lại của các cổ đông. Giá trị danh nghĩa của cổ phần phổ thông trong công ty cổ phần mở được trùng.

   12. Vốn cổ phần tối thiểu của một công ty chứng khoán mở phần phải có ít nhất 1000 lần mức lương tối thiểu.

   _____________________________________________________________________________

     (ОАО) Открытое акционерное общество (Open Joint Stock Company).

   Акционерным обществом признается общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

   Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

   Правовое положение акционерного общества и права и обязанности акционеров определяются в соответствии с Гражданским Кодексом и законом об акционерных обществах.

   Особенности правового положения акционерных обществ, созданных путем приватизации государственных и муниципальных предприятий, определяются также законами и иными правовыми актами о приватизации этих предприятий.

   Особенности правового положения кредитных организаций, созданных в форме акционерных обществ, права и обязанности их акционеров определяются также законами, регулирующими деятельность кредитных организаций.

    

     (ОАО) Открытое акционерное общество (Open Joint Stock Company).

   Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признается открытым акционерным обществом. Такое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами.

   Открытое акционерное общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

   Учредители акционерного общества заключают между собой договор, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по созданию общества, размер уставного капитала общества, категории выпускаемых акций и порядок их размещения, а также иные условия, предусмотренные законом об акционерных обществах.

   Договор о создании акционерного общества заключается в письменной форме.

   При регистрации ОАО необходимо учитывать следующие моменты:

   1.       Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.

   1. ОАО является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде.
   2. ОАО вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами.
   3. ОАО вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена уставом общества или требованиями правовых актов РФ.
   4. ОАО несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, но не отвечает по обязательствам своих акционеров.
   5. Акционеры не отвечают по обязательствам ОАО и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
   6. Число акционеров открытого общества не ограничено.
   7. В ОАО не допускается установление преимущественного права общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества.
   8. ОАО обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.
   9. Устав ОАО должен содержать сведения о типе общества, количестве, номинальной стоимости, категории акций и типе привилегированных акций, размещенных обществом, структуре и компетенции органов управления общества и порядок принятия ими решения, правах акционеров, порядке подготовки общего собрания акционеров и иные положения.
   10. Уставный капитал ОАО составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций открытого акционерного общества должна быть одинаковой.
   11. Минимальный уставный капитал открытого акционерного общества должен составлять не менее 1000 МРОТ.

    

   Новости

   Школьный тур в Санкт-Петербург на 5 дней в период выпускных вечеров ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЦЕНЫ!

   Travel Company

   Ltd. Co. "World-Travels-Services"

   Address: 109462, Russia, Moscow city, Marshal Chuikova, house. 10, office. 1,

   Tel.: +7 (495) 961-44-26; +7 (964) 521-38-69;

   Email: wts.travel@yandex.ru; Website: www.world-travels-services.com

   ---------

    

   Школьный тур в Санкт-Петербург на 5 дней

   в период выпускных вечеров ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЦЕНЫ!

    

    

   Период заездов 22-30.06.2019

   4 ночи в отеле «MEININGER Никольский» 3* в самом центре Санкт-Петербурга

    

   Экскурсии по программе:

   ·         Обзорная экскурсия по городу

   ·         Экскурсия-квест по территории Петропавловской крепости

   ·         Исаакиевский собор

   ·         Казанский собор

   ·         Спас-на-Крови

   ·         Музей-макет «Петровская акватория»

   ·         Кунсткамера

   ·         Эрмитаж

   Петергоф (Верхний сад + Нижний парк)

    

    Стоимость школьного тура в Санкт-Петербург на 5 дней на 1 школьника в рублях:


   Отель «MEININGER Никольский» 3*

   ул. Садовая, 62

   4-5-6-мест. размещение с удобствами
   (Для руководителей предоставляется двухместное размещение)

   завтрак «шведский стол»

   11+1

   22+2

   33+3

   44+4

   18450

   16550

   15650

   14950

    

   В стоимость всех туров входит:
   Проживание 4 ночи в отеле «Майнингер»

   Питание: 5 завтраков (первый завтрак – накрытие в кафе города, 4 завтрака в отеле), 5 обедов в кафе города.

   Транспортное обслуживание по программе

   Входные билеты в музеи по программе

   Услуги гида все дни

    

   Описание отеля:

   Отель MEININGER  с бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в Санкт-Петербурге, в 8 минутах ходьбы от Мариинского театра. В этом 3-звездочном отеле работает лаундж-бар. В числе удобств всех номеров отеля MEININGER Nikolsky телевизор с плоским экраном и USB-порт. Обустроена собственная ванная комната с душем и феном. Предоставляются полотенца, постельное белье и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Каждое утро в отеле накрывают завтрак «шведский стол». Гости также смогут перекусить на общей кухне отеля и воспользоваться стиральной машиной и сушилкой. В числе удобств отеля MEININGER игровая зона.Сотрудники смогут предоставить информацию на круглосуточной стойке регистрации. На территории установлены интернет-терминалы.

   Стоимость школьного тура в Санкт-Петербург на 5 дней на 1 школьника в рублях:

   Отель «MEININGER Никольский» 3*

   ул. Садовая, 62

   4-5-6-мест. размещение с удобствами
   (Для руководителей предоставляется двухместное размещение)

   завтрак «шведский стол»

   11+1

   22+2

   33+3

   44+4

   18450

   16550

   15650

   14950

    

   В стоимость всех туров входит:
   Проживание 4 ночи в отеле «Майнингер»

   Питание: 5 завтраков (первый завтрак – накрытие в кафе города, 4 завтрака в отеле), 5 обедов в кафе города.

   Транспортное обслуживание по программе

   Входные билеты в музеи по программе

   Услуги гида все дни

    

   Описание отеля:

   Отель MEININGER  с бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в Санкт-Петербурге, в 8 минутах ходьбы от Мариинского театра. В этом 3-звездочном отеле работает лаундж-бар. В числе удобств всех номеров отеля MEININGER Nikolsky телевизор с плоским экраном и USB-порт. Обустроена собственная ванная комната с душем и феном. Предоставляются полотенца, постельное белье и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Каждое утро в отеле накрывают завтрак «шведский стол». Гости также смогут перекусить на общей кухне отеля и воспользоваться стиральной машиной и сушилкой. В числе удобств отеля MEININGER игровая зона.Сотрудники смогут предоставить информацию на круглосуточной стойке регистрации. На территории установлены интернет-терминалы.

   Школьные туры в Санкт-Петербург на 3 дня в период выпускных вечеров ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЦЕНЫ!

   Travel Company

   Ltd. Co. "World-Travels-Services"

   Address: 109462, Russia, Moscow city, Marshal Chuikova, house. 10, office. 1,

   Tel.: +7 (495) 961-44-26; +7 (964) 521-38-69;

   Email: wts.travel@yandex.ru; Website: www.world-travels-services.com

   ---------

    

   Школьные туры в Санкт-Петербург на 3 дня

   в период выпускных вечеров ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЦЕНЫ!

    

    

   Период заездов 21-30.06.2019

   2 ночи в отеле «MEININGER Никольский» 3* в самом центре Санкт-Петербурга

    

    

   Экскурсии по программе:

   ·         Обзорная экскурсия по городу и по территории Петропавловской крепости

   ·         Пешеходная экскурсия по Невскому проспекту

   ·         Посещение Казанского собора, Дома книги, магазина-музея купцов Елисеевых

   ·         Спас-на-Крови - экскурсия

   ·         Русский музей – экскурсия

   ·         Пешеходная экскурсия «Мифы и легенды Петербурга»

   ·         Петергоф (Нижний парк) - экскурсия

   Сувениры

    Стоимость школьного тура в Санкт-Петербург на 3 дня на 1 школьника в рублях:


   Отель «MEININGER Никольский» 3*

   ул. Садовая, 62

   4-5-6-мест. размещение с удобствами
   (Для руководителей предоставляется двухместное размещение)

   завтрак «шведский стол»

   11+1

   22+2

   33+3

   44+4

   10900

   9950

   9550

   8600

    

   В стоимость всех туров входит:
   Проживание 2 ночи в отеле «Майнингер»

   Питание: 3 завтрака (первый завтрак – накрытие в кафе города, 2 завтрака в отеле «шведский стол» ),                  3 обеда в кафе города.

   Транспортное обслуживание по программе

   Входные билеты в музеи по программе

   Услуги гида все дни

    

   Описание отеля:

    

   Отель MEININGER  с бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в Санкт-Петербурге, в 8 минутах ходьбы от Мариинского театра. В этом 3-звездочном отеле работает лаундж-бар.В числе удобств всех номеров отеля MEININGER Nikolsky телевизор с плоским экраном и USB-порт. Обустроена собственная ванная комната с душем и феном. Предоставляются полотенца, постельное белье и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Каждое утро в отеле накрывают завтрак «шведский стол». Гости также смогут перекусить на общей кухне отеля и воспользоваться стиральной машиной и сушилкой. В числе удобств отеля MEININGER игровая зона. Сотрудники смогут предоставить информацию на круглосуточной стойке регистрации. На территории установлены интернет-терминалы.

   Стоимость школьного тура в Санкт-Петербург на 3 дня на 1 школьника в рублях:

   Отель «MEININGER Никольский» 3*

   ул. Садовая, 62

   4-5-6-мест. размещение с удобствами
   (Для руководителей предоставляется двухместное размещение)

   завтрак «шведский стол»

   11+1

   22+2

   33+3

   44+4

   10900

   9950

   9550

   8600

    

   В стоимость всех туров входит:
   Проживание 2 ночи в отеле «Майнингер»

   Питание: 3 завтрака (первый завтрак – накрытие в кафе города, 2 завтрака в отеле «шведский стол» ),                  3 обеда в кафе города.

   Транспортное обслуживание по программе

   Входные билеты в музеи по программе

   Услуги гида все дни

    

   Описание отеля:

    

   Отель MEININGER  с бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в Санкт-Петербурге, в 8 минутах ходьбы от Мариинского театра. В этом 3-звездочном отеле работает лаундж-бар.В числе удобств всех номеров отеля MEININGER Nikolsky телевизор с плоским экраном и USB-порт. Обустроена собственная ванная комната с душем и феном. Предоставляются полотенца, постельное белье и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Каждое утро в отеле накрывают завтрак «шведский стол». Гости также смогут перекусить на общей кухне отеля и воспользоваться стиральной машиной и сушилкой. В числе удобств отеля MEININGER игровая зона. Сотрудники смогут предоставить информацию на круглосуточной стойке регистрации. На территории установлены интернет-терминалы.

   Школьный тур в Санкт-Петербург на 5 дней от 9060 руб. «Знакомство с великим городом»!

   Travel Company

   Ltd. Co. "World-Travels-Services"

   Address: 109462, Russia, Moscow city, Marshal Chuikova, house. 10, office. 1,

   Tel.: +7 (495) 961-44-26; +7 (964) 521-38-69;

   Email: wts.travel@yandex.ru; Website: www.world-travels-services.com

   ---------

   ТУРЫ  в Санкт-Петербург для школьных групп осень-зима 2018-2019

    

   Школьный тур в Санкт-Петербург на 5 дней от 9060 руб.

    «Знакомство с великим городом»

    1 день. Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча группы у вагона.

   Автобусная обзорная экскурсия. Экскурсия знакомит с историей одного из великолепнейших городов мира от момента его основания до наших дней, с величественными архитектурными памятниками центрально части Санкт-Петербурга: Стрелка Васильевского острова, Университетская, Адмиралтейская и Дворцовая набережные, Сенная, Дворцовая  и Сенатская площади, памятник Петру I «Медный всадник», Марсово поле, Смольный собор и многое другое, достойное вниманию.

   Обед. Экскурсия по территории Петропавловской крепости – первоклассное военно-инженерное сооружение I пол. 18 века, первый архитектурный ансамбль Петербурга и место заключения политических узников. Крепость является старейшей постройкой города. Дата закладки крепости считается датой основания Северной столицы, началом истории города.

   Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.

   За доп. плату предлагается:

   - шоу акул в Океанариуме (будние дни: шк. 500 руб., взр. 700 руб., выходные дни: шк. 600 руб., взр. 800 руб).

    

    

   2 день (пешеходный). Завтрак.

   Пешеходная экскурсия «Этот город знают все» – по урокам истории и географии, по фотографиям и кинофильмам, по рассказам родных и близких. Он возникает на картинах художников и страницах любимых книг. Здесь открываются просторы Невы и Дворцовой площади, прорезает небо Адмиралтейская «игла», шумят деревья Александровского сада, сделаешь шаг – перед тобой на площади Сената – Медный всадник.

   Экскурсия в Исаакиевский собор - главный кафедральный собор императорской России, одно из самых больших купольных сооружений Европы, один из лучших кафедральных соборов Европы. Его художественное оформление - это крупнейшее собрание русской монументальной живописи середины XIX в. Здесь - работы известных художников: Карла Брюллова, Фёдора Бруни; статуи, скульптурные группы и рельефы; огромное количество мозаичных произведений русских мастеров. В Соборе - один из крупнейших в России витражей. Интерьер собора оформлен многочисленными произведениями живописи, мозаики, скульптуры. Здесь Вы насладитесь необычайно эффектным сочетанием цветного камня и позолоты!

   Обед.

   За доп. плату предлагается: посещение Гранд макет Россия

   ( шк. 300 руб., взр. 500 руб).

    

   3 день (пешеходный). Завтрак.

    Пешеходная экскурсия «Читая летопись Петербурга». Вас ждут главный проспект города – Невский, кафедральный Казанский собор,  извилистые дорожки Михайловского сада и просторы Марсова поля, самый маленький памятник Петербурга – Чижик-Пыжик, таинственный Михайловский замок и знаменитые Атланты Эрмитажа. Экскурсия в Спас на Крови -здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики (более 7000 кв. м), итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики

   Обед

   Свободное время.

   За доп. плату предлагается:

   Экскурсия в Эрмитаж, Русский музей,  Этнографический  музей — стоимость уточняйте при бронировании.

    

   4 день(пешеходный). Завтрак..

    «Творческий Петербург». В столицу всегда стремились самые яркие и неординарные личности. Они жили здесь, любили, творили, ходили по тем же улицам, по которым пройдём мы. В их произведениях рождался иной Город. Экскурсия посвящена миру театра и живописи, музыки и литературы. (М. Конюшенная, Остап Бендер, Бродячая собака, пл. Искусств, памятник А.С.Пушкину).

   Обед в кафе.
   За доп. плату предлагается: Экскурсия в Русский музей, Экскурсия в Этнографический  музей ( стоимость уточняйте при бронировании тура)

    

   5 день Завтрак. Освобождение номеров (вещи - в автобус).

   Загородная автобусная экскурсия в  Павловск с посещением Павловского дворца-В залах дворца размещаются уникальные коллекции живописи, скульптуры, бронзы, фарфора, мебели, полученные в качестве дипломатических подарков от королевских дворов Европы. Из интерьеров дворца особое место занимают Большой (Тронный) зал, Итальянский и Греческий залы, Картинная галерея. Павловский парк с момента его создания славится как лучший пейзажный парк мира.
   ИЛИ ( только с  16.10.2018) загородная автобусная экскурсия в г. Петергоф - ансамбль дворцов, парков и фонтанов! Экскурсия в Большой дворец - один из красивейших в Европе. Внутреннее убранство дворца выполнено в разных архитектурных стилях, с учетом требований и вкусов их владельцев.

   Возвращение в Санкт-Петербург. Поздний обед в кафе города. Трансфер на вокзал. Отъезд.                                                                                                  

    

   ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ!

    

   Стоимость школьного тура в Санкт-Петербург на 5 дней на 1 школьника в рублях:

    

   Гостиница

   10+1

   15+1

   25+2

   35+3

   45+4

   Юность. Номера 2, 3, 4 местные (удобства на блок)

   Граффити. Номера 4 местные, удобства на этаже

   12150

   11290

   10160

   9550

   9060

   Россия – Номера 2 местные реновированный

   12990

   12090

   10990

   10340

   9880

   С-Петербург. Номера 2 местные эконом

   13880

   12790

   11560

   10910

   10480

   С-Петербург. Номера 2 местные стандартный

   14980

   13850

   12650

   11995

   11560

   Пулковская - Номера 2 местные стандартный  

   Прибалтийская - Номера 2 местные стандартный       

   Москва – Номера 2 местные стандартный

   16450

   15070

   13710

   13150

   12670

    

   Доплата за взрослого (несопровождающего):  1400 руб. с чел. (нетто)

    

   В стоимость школьного тура в Санкт-Петербург на 5 дней включено:

   - размещение в выбранной гостинице;

   - питание: 4 завтрака, 5 обеда;

   - экскурсионное и транспортное обслуживание  - по программе. 

    

   За доп. плату по желанию (НЕТТО):

   - завтрак в день прибытия 300 руб. (все платящие)

   - полный пансион: 400 руб. в день (все платящие)

   - ранняя встреча (до 07:00): 3000 руб.

    

   В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕН ж/д проезд «Москва - Санкт-Петербург - Москва»!

   Ориентировочная СТОИМОСТЬ ж/д-проезда на 1-го школьника с учетом льготы*

   плацкарт фирм. поезда – 4000 руб.,

   плацкарт пассажирского поезда - 3000 руб.

   *Обычно льготы для школьников РЖД дают с 01.09 по 31.05

    

   Примечания:

   1. В стоимость тура включена встреча группы на вокзале не ранее 07:00;

   2. Проезд на общественном транспорте и камеру хранения туристы оплачивают самостоятельно;

   3. Для удобства возможно увеличение времени транспортного обслуживания (под запрос);

   4. Стоимость тура действительна для лиц не старше 17 лет. Если в составе группы есть учащиеся, которым исполнилось 17 лет, необходимо наличие письма с печатью школы о том, что такой учащийся проходит в ней обучение;

   5. Программа может быть изменена с учетом пожеланий заказчика (замена одних экскурсий на другие; возможен заказ доп. музеев и экскурсий);

   6. За дополнительную плату предлагаем организацию интерактивных программ в Петергофе:

   «На балу c Феей» (по сказке «Золушка»), «Волшебный стол Эрмитажа», «Царская школа», «В гостях у императрицы Александры Фёдоровны», «В гостях у императорской семьи», «Фонтанных дел мастер»

   (цены - по запросу; заказ осуществляется при бронировании тура); 

    

   Школьный тур в Санкт-Петербург на 4 дня от 7650 руб. «Знакомство с великим городом»!

   Travel Company

   Ltd. Co. "World-Travels-Services"

   Address: 109462, Russia, Moscow city, Marshal Chuikova, house. 10, office. 1,

   Tel.: +7 (495) 961-44-26; +7 (964) 521-38-69;

   Email: wts.travel@yandex.ru; Website: www.world-travels-services.com

   ---------

   ТУРЫ  в Санкт-Петербург для школьных групп осень-зима 2018-2019

    

   Школьный тур в Санкт-Петербург на 4 дня от 7650 руб.

   «Знакомство с великим городом»

    1 день. Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча группы у вагона.

   Автобусная обзорная экскурсия. Экскурсия знакомит с историей одного из великолепнейших городов мира от момента его основания до наших дней, с величественными архитектурными памятниками центрально части Санкт-Петербурга: Стрелка Васильевского острова, Университетская, Адмиралтейская и Дворцовая набережные, Сенная, Дворцовая  и Сенатская площади, памятник Петру I «Медный всадник», Марсово поле, Смольный собор и многое другое, достойное вниманию.

   Обед. Экскурсия по территории Петропавловской крепости – первоклассное военно-инженерное сооружение I пол. 18 века, первый архитектурный ансамбль Петербурга и место заключения политических узников. Крепость является старейшей постройкой города. Дата закладки крепости считается датой основания Северной столицы, началом истории города.

   Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.

   За доп. плату предлагается:

   - шоу акул в Океанариуме (будние дни: шк. 500 руб., взр. 700 руб., выходные дни: шк. 600 руб., взр. 800 руб).

   - интерактивная театрализованная программа «Тайны Петербурга» (шк. 500 руб., взр. 550 руб.)

    

   2 день (пешеходный). Завтрак.

   Пешеходная экскурсия «Этот город знают все» – по урокам истории и географии, по фотографиям и кинофильмам, по рассказам родных и близких. Он возникает на картинах художников и страницах любимых книг. Здесь открываются просторы Невы и Дворцовой площади, прорезает небо Адмиралтейская «игла», шумят деревья Александровского сада, сделаешь шаг – перед тобой на площади Сената – Медный всадник.

   Экскурсия в Исаакиевский собор - главный кафедральный собор императорской России, одно из самых больших купольных сооружений Европы, один из лучших кафедральных соборов Европы. Его художественное оформление - это крупнейшее собрание русской монументальной живописи середины XIX в. Здесь - работы известных художников: Карла Брюллова, Фёдора Бруни; статуи, скульптурные группы и рельефы; огромное количество мозаичных произведений русских мастеров. В Соборе - один из крупнейших в России витражей. Интерьер собора оформлен многочисленными произведениями живописи, мозаики, скульптуры. Здесь Вы насладитесь необычайно эффектным сочетанием цветного камня и позолоты!

   Обед.

   За доп. плату предлагается: посещение исторического театр-макета Петровская Акватория

   ( шк. 300 руб., взр. 500 руб).

    

   3 день (пешеходный). Завтрак.

    Пешеходная экскурсия «Читая летопись Петербурга». Вас ждут главный проспект города – Невский, кафедральный Казанский собор,  извилистые дорожки Михайловского сада и просторы Марсова поля, самый маленький памятник Петербурга – Чижик-Пыжик, таинственный Михайловский замок и знаменитые Атланты Эрмитажа. Экскурсия в Спас на Крови -здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики (более 7000 кв. м), итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики

   Обед

   Свободное время.

   За доп. плату предлагается:

   Экскурсия в Эрмитаж, Русский музей,  Этнографический  музей — стоимость уточняйте при бронировании.

    

   4 день. Завтрак. Освобождение номеров (вещи - в автобус).

   Загородная автобусная экскурсия в  Павловск с посещением Павловского дворца-В залах дворца размещаются уникальные коллекции живописи, скульптуры, бронзы, фарфора, мебели, полученные в качестве дипломатических подарков от королевских дворов Европы. Из интерьеров дворца особое место занимают Большой (Тронный) зал, Итальянский и Греческий залы, Картинная галерея. Павловский парк с момента его создания славится как лучший пейзажный парк мира.
   ИЛИ ( только с  16.10.2018) загородная автобусная экскурсия в г. Петергоф - ансамбль дворцов, парков и фонтанов! Экскурсия в Большой дворец - один из красивейших в Европе. Внутреннее убранство дворца выполнено в разных архитектурных стилях, с учетом требований и вкусов их владельцев.

   Возвращение в Санкт-Петербург. Поздний обед в кафе города. Трансфер на вокзал. Отъезд.                                                                                                 

    

   ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ!

    

   Стоимость школьного тура в Санкт-Петербург на 4 дня на 1 школьника в рублях:

    

   Гостиница

   10+1

   15+1

   25+2

   35+3

   45+4

   Юность. Номера 2, 3, 4 местные (удобства на блок)

   Граффити. Номера 4 местные, удобства на этаже

   10270

   9520

   8390

   7900

   7650

   Россия – Номера 2 местные реновированный

   10900

   10150

   8990

   8500

   8250

   С-Петербург. Номера 2 местные эконом

   11550

   10690

   9500

   8950

   8750

   С-Петербург. Номера 2 местные стандартный

   11760

   10890

   9700

   9190

   8950

   Пулковская - Номера 2 местные стандартный  

   Прибалтийская - Номера 2 местные стандартный       

   Москва – Номера 2 местные стандартный

   13590

   12450

   11200

   10650

   10500

    

   Доплата за взрослого (несопровождающего):  1400 руб. с чел. (нетто)

    

   В стоимость школьного тура в Санкт-Петербург на 4 дня включено:

   - размещение в выбранной гостинице;

   - питание: 3 завтрака, 4 обеда;

   - экскурсионное и транспортное обслуживание  - по программе. 

    

   За доп. плату по желанию (НЕТТО):

   - завтрак в день прибытия 280 руб. (все платящие)

   - полный пансион: 300 руб. в день (все платящие)

   - ранняя встреча (до 07:00): 2800 руб.

    

   В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕН ж/д проезд «Москва - Санкт-Петербург - Москва»!

   Ориентировочная СТОИМОСТЬ ж/д-проезда на 1-го школьника с учетом льготы*

   плацкарт фирм. поезда – 4000 руб.,

   плацкарт пассажирского поезда - 3000 руб.

   *Обычно льготы для школьников РЖД дают с 01.09 по 31.05

    

   Примечания:

   1. В стоимость тура включена встреча группы на вокзале не ранее 07:00;

   2. Проезд на общественном транспорте и камеру хранения туристы оплачивают самостоятельно;

   3. Для удобства возможно увеличение времени транспортного обслуживания (под запрос);

   4. Стоимость тура действительна для лиц не старше 17 лет. Если в составе группы есть учащиеся, которым исполнилось 17 лет, необходимо наличие письма с печатью школы о том, что такой учащийся проходит в ней обучение;

   5. Программа может быть изменена с учетом пожеланий заказчика (замена одних экскурсий на другие; возможен заказ доп. музеев и экскурсий);

   6. За дополнительную плату предлагаем организацию интерактивных программ в Петергофе:

   «На балу c Феей» (по сказке «Золушка»), «Волшебный стол Эрмитажа», «Царская школа», «В гостях у императрицы Александры Фёдоровны», «В гостях у императорской семьи», «Фонтанных дел мастер»

   (цены - по запросу; заказ осуществляется при бронировании тура);

    

    

    

   ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ!

    

   Экскурсии за доп. плату:

    

   Посещение Петровской Акваторииисторического театра-макета, здесь воссозданы старинные усадьбы, парки, дворцы, некоторые из них мы уже никогда не увидим.

    

   Экскурсия в музей «Кунсткамера» - первое музейное строение в России и, видимо, старейшее здание в мире, возведенное специально для музея. Здание Кунсткамеры (в переводе с немецкого - "кабинет редкостей") было заложено в 1718 г. и предназначалось для библиотеки и коллекции "монстров и раритетов", собираемой Петром I.

    

   Экскурсия в Зоологический музей. Зоологический музей в Санкт-Петербурге входит в число самых крупных музеев мира. Он является и одним из старейших музеев России. Его коллекция базируется на собрании петровской Кунсткамеры, основанной в 1714 году, в которой было множество чучел и скелетов животных, необычных насекомых, рыб и других экспонатов живой природы.  

    

   Посещение Океанариума«подводный музей» с живыми экспонатами, шоу акул, шоу тюленей, кормление рыб.

    

   Посещение Транс-Форс - образовательный и развлекательный комплекс рад отправить гостей в захватывающие путешествия по миру виртуальной  реальности.

     

   1 день. Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча группы у вагона.

   Автобусная обзорная экскурсия. Экскурсия знакомит с историей одного из великолепнейших городов мира от момента его основания до наших дней, с величественными архитектурными памятниками центрально части Санкт-Петербурга: Стрелка Васильевского острова, Университетская, Адмиралтейская и Дворцовая набережные, Сенная, Дворцовая  и Сенатская площади, памятник Петру I «Медный всадник», Марсово поле, Смольный собор и многое другое, достойное вниманию.

   Обед. Экскурсия по территории Петропавловской крепости – первоклассное военно-инженерное сооружение I пол. 18 века, первый архитектурный ансамбль Петербурга и место заключения политических узников. Крепость является старейшей постройкой города. Дата закладки крепости считается датой основания Северной столицы, началом истории города.

   Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.

   За доп. плату предлагается:

   - шоу акул в Океанариуме (будние дни: шк. 500 руб., взр. 700 руб., выходные дни: шк. 600 руб., взр. 800 руб).

   - интерактивная театрализованная программа «Тайны Петербурга» (шк. 500 руб., взр. 550 руб.)

    

   2 день (пешеходный). Завтрак.

   Пешеходная экскурсия «Этот город знают все» – по урокам истории и географии, по фотографиям и кинофильмам, по рассказам родных и близких. Он возникает на картинах художников и страницах любимых книг. Здесь открываются просторы Невы и Дворцовой площади, прорезает небо Адмиралтейская «игла», шумят деревья Александровского сада, сделаешь шаг – перед тобой на площади Сената – Медный всадник.

   Экскурсия в Исаакиевский собор - главный кафедральный собор императорской России, одно из самых больших купольных сооружений Европы, один из лучших кафедральных соборов Европы. Его художественное оформление - это крупнейшее собрание русской монументальной живописи середины XIX в. Здесь - работы известных художников: Карла Брюллова, Фёдора Бруни; статуи, скульптурные группы и рельефы; огромное количество мозаичных произведений русских мастеров. В Соборе - один из крупнейших в России витражей. Интерьер собора оформлен многочисленными произведениями живописи, мозаики, скульптуры. Здесь Вы насладитесь необычайно эффектным сочетанием цветного камня и позолоты!

   Обед.

   За доп. плату предлагается: посещение исторического театр-макета Петровская Акватория

   ( шк. 300 руб., взр. 500 руб).

    

   3 день (пешеходный). Завтрак.

    Пешеходная экскурсия «Читая летопись Петербурга». Вас ждут главный проспект города – Невский, кафедральный Казанский собор,  извилистые дорожки Михайловского сада и просторы Марсова поля, самый маленький памятник Петербурга – Чижик-Пыжик, таинственный Михайловский замок и знаменитые Атланты Эрмитажа. Экскурсия в Спас на Крови -здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики (более 7000 кв. м), итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики

   Обед

   Свободное время.

   За доп. плату предлагается:

   Экскурсия в Эрмитаж, Русский музей,  Этнографический  музей — стоимость уточняйте при бронировании.

    

   4 день. Завтрак. Освобождение номеров (вещи - в автобус).

   Загородная автобусная экскурсия в  Павловск с посещением Павловского дворца-В залах дворца размещаются уникальные коллекции живописи, скульптуры, бронзы, фарфора, мебели, полученные в качестве дипломатических подарков от королевских дворов Европы. Из интерьеров дворца особое место занимают Большой (Тронный) зал, Итальянский и Греческий залы, Картинная галерея. Павловский парк с момента его создания славится как лучший пейзажный парк мира.
   ИЛИ ( только с  16.10.2018) загородная автобусная экскурсия в г. Петергоф - ансамбль дворцов, парков и фонтанов! Экскурсия в Большой дворец - один из красивейших в Европе. Внутреннее убранство дворца выполнено в разных архитектурных стилях, с учетом требований и вкусов их владельцев.

   Возвращение в Санкт-Петербург. Поздний обед в кафе города. Трансфер на вокзал. Отъезд.                                                                                                 

    

   ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ!

    

   Стоимость школьного тура в Санкт-Петербург на 4 дня на 1 школьника в рублях:

    

   Гостиница

   10+1

   15+1

   25+2

   35+3

   45+4

   Юность. Номера 2, 3, 4 местные (удобства на блок)

   Граффити. Номера 4 местные, удобства на этаже

   10270

   9520

   8390

   7900

   7650

   Россия Номера 2 местные реновированный

   10900

   10150

   8990

   8500

   8250

   С-Петербург. Номера 2 местные эконом

   11550

   10690

   9500

   8950

   8750

   С-Петербург. Номера 2 местные стандартный

   11760

   10890

   9700

   9190

   8950

   Пулковская - Номера 2 местные стандартный  

   Прибалтийская - Номера 2 местные стандартный       

   Москва Номера 2 местные стандартный

   13590

   12450

   11200

   10650

   10500

    

   Доплата за взрослого (несопровождающего):  1400 руб. с чел. (нетто)

    

   В стоимость школьного тура в Санкт-Петербург на 4 дня включено:

   - размещение в выбранной гостинице;

   - питание: 3 завтрака, 4 обеда;

   - экскурсионное и транспортное обслуживание  - по программе. 

    

   За доп. плату по желанию (НЕТТО):

   - завтрак в день прибытия 280 руб. (все платящие)

   - полный пансион: 300 руб. в день (все платящие)

   - ранняя встреча (до 07:00): 2800 руб.

    

   В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕН ж/д проезд «Москва - Санкт-Петербург - Москва»!

   Ориентировочная СТОИМОСТЬ ж/д-проезда на 1-го школьника с учетом льготы*

   плацкарт фирм. поезда – 4000 руб.,

   плацкарт пассажирского поезда - 3000 руб.

   *Обычно льготы для школьников РЖД дают с 01.09 по 31.05

    

   Примечания:

   1. В стоимость тура включена встреча группы на вокзале не ранее 07:00;

   2. Проезд на общественном транспорте и камеру хранения туристы оплачивают самостоятельно;

   3. Для удобства возможно увеличение времени транспортного обслуживания (под запрос);

   4. Стоимость тура действительна для лиц не старше 17 лет. Если в составе группы есть учащиеся, которым исполнилось 17 лет, необходимо наличие письма с печатью школы о том, что такой учащийся проходит в ней обучение;

   5. Программа может быть изменена с учетом пожеланий заказчика (замена одних экскурсий на другие; возможен заказ доп. музеев и экскурсий);

   6. За дополнительную плату предлагаем организацию интерактивных программ в Петергофе:

   «На балу c Феей» (по сказке «Золушка»), «Волшебный стол Эрмитажа», «Царская школа», «В гостях у императрицы Александры Фёдоровны», «В гостях у императорской семьи», «Фонтанных дел мастер»

   (цены - по запросу; заказ осуществляется при бронировании тура);

    

    

    

   ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ!

    

   Экскурсии за доп. плату:

    

   Посещение Петровской Акваторииисторического театра-макета, здесь воссозданы старинные усадьбы, парки, дворцы, некоторые из них мы уже никогда не увидим.

    

   Экскурсия в музей «Кунсткамера» - первое музейное строение в России и, видимо, старейшее здание в мире, возведенное специально для музея. Здание Кунсткамеры (в переводе с немецкого - "кабинет редкостей") было заложено в 1718 г. и предназначалось для библиотеки и коллекции "монстров и раритетов", собираемой Петром I.

    

   Экскурсия в Зоологический музей. Зоологический музей в Санкт-Петербурге входит в число самых крупных музеев мира. Он является и одним из старейших музеев России. Его коллекция базируется на собрании петровской Кунсткамеры, основанной в 1714 году, в которой было множество чучел и скелетов животных, необычных насекомых, рыб и других экспонатов живой природы.  

    

   Посещение Океанариума«подводный музей» с живыми экспонатами, шоу акул, шоу тюленей, кормление рыб.

    

   Посещение Транс-Форс - образовательный и развлекательный комплекс рад отправить гостей в захватывающие путешествия по миру виртуальной  реальности.

    

   Школьный тур в Санкт-Петербург на 3 дня от 9250 руб. «Знакомство с великим городом»!

   Travel Company

   Ltd. Co. "World-Travels-Services"

   Address: 109462, Russia, Moscow city, Marshal Chuikova, house. 10, office. 1,

   Tel.: +7 (495) 961-44-26; +7 (964) 521-38-69;

   Email: wts.travel@yandex.ru; Website: www.world-travels-services.com

   ---------

   ТУРЫ  в Санкт-Петербург для школьных групп осень-зима 2018-2019

    

   Школьный тур в Санкт-Петербург на 3 дня от 9250 руб.

    «Знакомство с великим городом»

    1 день. Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча группы у вагона.

   Обзорная экскурсия. Экскурсия знакомит с историей одного из великолепнейших городов мира от момента его основания до наших дней, с величественными архитектурными памятниками центрально части Санкт-Петербурга: Стрелка Васильевского острова, Университетская, Адмиралтейская и Дворцовая набережные, Сенная, Дворцовая  и Сенатская площади, памятник Петру I «Медный всадник», Марсово поле, Смольный собор и многое другое, достойное вниманию.

   Посещение Казанского собора - главного кафедрального собора Петербурга, памятника победе России в Отечественной войне 1812 года. В храме хранятся знамена и штандарты, ключи от взятых крепостей и городов, военные трофеи и реликвии. Здесь, под сводами собора  достойно покоится прах М.И.Кутузова. 

   Обед. Экскурсия в Петропавловскую крепость – первоклассное военно-инженерное сооружение I пол. 18 века, первый архитектурный ансамбль Петербурга и место заключения политических узников. Крепость является старейшей постройкой города. Дата закладки крепости считается датой основания Северной столицы, началом истории города. Посещение собора и казематов Трубецкого бастиона.

   Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.                                                     

   За доп. плату предлагается:

   - шоу акул в Океанариуме (будние дни: шк. 450 руб., взр. 650 руб., выходные дни: шк. 550 руб., взр. 750 руб).

   - интерактивная театрализованная программа «Ужасы Петербурга» (шк. 450 руб., взр. 550 руб.)

    

   2 день (пешеходный). Завтрак.

   Экскурсия в Исаакиевский собор - главный кафедральный собор императорской России, одно из самых больших купольных сооружений Европы, один из лучших кафедральных соборов Европы. Его художественное оформление - это крупнейшее собрание русской монументальной живописи середины XIX в. Здесь - работы известных художников: Карла Брюллова, Фёдора Бруни; статуи, скульптурные группы и рельефы; огромное количество мозаичных произведений русских мастеров. В Соборе - один из крупнейших в России витражей. Интерьер собора оформлен многочисленными произведениями живописи, мозаики, скульптуры. Здесь Вы насладитесь необычайно эффектным сочетанием цветного камня и позолоты!

   Посещение   Русского музея  где в величественных декорациях Михайловского дворца Вашему вниманию предстанут шедевры древнерусской иконописи , живописи и скульптуры, декоративного и прикладного искусства.

   Обед.

   За доп. плату предлагается: посещение исторического театр-макета Петровская Акватория

   ( шк. 300руб., взр. 500 руб.).

    

   3 день (пешеходный). Завтрак. Освобождение номеров (вещи - в автобус).

   Загородная автобусная экскурсия в г. Пушкин (Царское село) - чудесный городок, излюбленное место многих поэтов и писателей. Экскурсия в Екатерининский дворец - величественную царскую резиденцию. Посещение знаменитой Янтарной комнаты и прекрасных парадных залов.

   Посещение Павловска который  по праву считается одной из наиболее крупных жемчужин в ожерелье знаменитых парковых ансамблей Петербурга. Целая плеяда архитекторов, скульпторов и живописцев строила и украшала дворцово-парковый ансамбль города. Посещением Павловского дворца

   Поздний обед в кафе города. Трансфер на вокзал. Отъезд.                                                                                                 

    

   ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ!

    

   Стоимость школьного тура в Санкт-Петербург на 3 дня на 1 школьника в рублях:

    

   Гостиница

   10+1

   15+1

   25+2

   35+3

   45+4

   Юность. Номера 2, 3, 4 местные (удобства на блок)

   Граффити. Номера 4 местные, удобства на этаже

   9190

   8350

   7050

   6680

   6250

   Россия – Номера 2 местные реновированный

   9590

   8750

   7550

   7090

   6630

   С-Петербург. Номера 2 местные эконом

   9980

   9100

   7777

   7250

   6990

   С-Петербург. Номера 2 местные стандартный

   10530

   9650

   8310

   8050

   7520

   Пулковская - Номера 2 местные стандартный  

   Прибалтийская - Номера 2 местные стандартный       

   Москва – Номера 2 местные стандартный

   11750

   10650

   9300

   9050

   8610

    

   Доплата за взрослого (несопровождающего):  1300 руб. с чел. (нетто)

    

   В стоимость школьного тура в Санкт-Петербург на 3 дня включено:

   - размещение в выбранной гостинице;

   - питание: 2 завтрака, 3 обеда;

   - экскурсионное и транспортное обслуживание  - по программе. 

    

   За доп. плату по желанию (НЕТТО):

   - завтрак в день прибытия 300 руб. (все платящие)

   - полный пансион: 400 руб. в день (все платящие)

   - ранняя встреча (до 07:00): 3000 руб.

    

   В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕН ж/д проезд «Москва - Санкт-Петербург - Москва»!

   Ориентировочная СТОИМОСТЬ ж/д-проезда на 1-го школьника с учетом льготы*

   плацкарт фирм. поезда – 4000 руб.,

   плацкарт пассажирского поезда - 3000 руб.

   *Обычно льготы для школьников РЖД дают с 01.09 по 31.05

    

   Примечания:

   1. В стоимость тура включена встреча группы на вокзале не ранее 07:00;

   2. Проезд на общественном транспорте и камеру хранения туристы оплачивают самостоятельно;

   3. Для удобства возможно увеличение времени транспортного обслуживания (под запрос);

   4. Стоимость тура действительна для лиц не старше 17 лет. Если в составе группы есть учащиеся, которым исполнилось 17 лет, необходимо наличие письма с печатью школы о том, что такой учащийся проходит в ней обучение;

   5. Программа может быть изменена с учетом пожеланий заказчика (замена одних экскурсий на другие; возможен заказ доп. музеев и экскурсий);

   6. За дополнительную плату предлагаем организацию интерактивных программ в Петергофе:

   «На балу c Феей» (по сказке «Золушка»), «Волшебный стол Эрмитажа», «Царская школа», «В гостях у императрицы Александры Фёдоровны», «В гостях у императорской семьи», «Фонтанных дел мастер»

   (цены - по запросу; заказ осуществляется при бронировании тура); 

    

   Москва (3 дня) - Санкт-Петербург (3 дня) пятница-среда 6 дней !

   Travel Company

   Ltd. Co. "World-Travels-Services"

   Address: 109462, Russia, Moscow city, Marshal Chuikova, house. 10, office. 1,

   Tel.: +7 (495) 961-44-26; +7 (964) 521-38-69;

   Email: wts.travel@yandex.ru; Website: www.world-travels-services.com

   ---------

   Еженедельный сборный тур 6 дней

   Москва (3 дня) - Санкт-Петербург (3 дня) 

   пятница-среда 6 дней

    

          В течение всего тура Москва-Санкт-Петербург, Вас ждет очарование двух столиц, двух прекраснейших городов России. Каждый из них покажет Вам свои лучшие шедевры. За 6 дней тура Вы прогуляетесь по центру Москвы и Санкт-Петербурга, посетите московский Кремль, Красную площадь, посетите роскошный пригород Петербурга (Кронштадт), побываете в шикарных интерьерах Михайловского дворца. Множество архитектурных стилей первопрестольной - готика и барокко, ампир и модерн - удивят Вас. В отличии от Москвы, Санкт Петербург предстанет перед Вами в своей холодной и величественной красоте. Высокий классицизм - вот чем предстоит насладиться Вам в Санкт Петербурге. Они такие разные - наши две столицы!

    

   ЗАЕЗДЫ: еженедельно пятница-среда до 13.04.22 (исключая рождественские праздники)

   Октябрь 2021: 22-27.10, 29.10-03.11;

   Ноябрь 2021: 05-10.11, 12-17.11, 19-24.11, 26.11-01.12;

   Декабрь 2021: 03-08.12, 10-15.12, 17-22.12, 24-29.12.2021

   Январь 2022: 14-19.01, 21-26.01, 28.01-02.02.2022;

   Февраль 2022: 04-09.02, 11-16.02, 18-23.02, 25.02-02.03.2022

   Март 2022: 04-09.03, 11-16.03, 18-23.03, 25-30.03.2022;

   Апрель 2022: 01-06.04, 08-13.04.2022

    Пятница (1 день): Прибытие в Москву.  Размещение в гостинице.

   10.00 встреча с гидом в фойе отеля.

   Автобусно-пешеходная экскурсия «МОСКВА - СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ».

   Осмотр  исторических и архитектурных памятников столицы. Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ. Во время обзорной экскурсии Вы удивитесь разнообразию архитектурных стилей в Москве: здесь и ампир, и барокко, и классицизм, и модерн, и готика. Вы узнаете интереснейшие тайны и загадки Москвы.

   Экскурсия по территории Кремля. Московский Кремль - визитная карточка не только Москвы, но и России. Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля! Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры. Храмы и терема, дворцы и парк – всё это территория Московского Кремля. Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России. Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней. Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры. Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.

   Свободное время.

    

   Суббота (2 день): Завтрак.

   10.00 Пешеходная экскурсия «Забытая Москва» с посещением Покровского монастыря. 

   Вы пройдете по «другой Москве» - бывшей Рогожской заставе, полюбуетесь удивительной пешеходной

   улицей Школьная, затерявшейся в центре мегаполиса, здесь сохранился уголок застройки Москвы XIX

   века.

   Посетите Покровский женский монастырь. В этой обители покоятся мощи Блаженной Матроны

   Московской - святой Русской православной церкви. Люди идут к ней за утешением, исцелением и

   надеждой. «Приходите ко мне и просите о помощи. Не оставлю в стороне Ваши молитвы» - говорила

   Матрона при жизни. Ещё одна святыня монастыря икона Божией Матери «Взыскание погибших»,

   написанная по благословению блаженной Матроны.

   16.30 Пешеходная экскурсия по Москва-сити

   Вы увидите новейший современнейший деловой торговый и жилой комплекс столицы. Блистающий огнями «Афимол-сити». Главные башни делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация». Скоростные лифты поднимут Вас на смотровую площадку со скоростью 7 м / сек и Вы полюбуетесь панорамой столицы: Москва-река, телебашня «Останкино», башни «Эволюция» и «Меркурий». Вам предстоит осмотреть макет комплекса. Узнаете о новых инженерных и архитектурных решениях, а также будущих инновационных постройках в Москве.

    

   Воскресенье (3 день): Завтрак. До 12.00 Освобождение номеров.

   Вещи рекомендуем сдать в камеру хранения гостиницы.

   12.00 Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ». 

   Во время экскурсии Вы узнаете историю создания Выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ. Узнаете: что изображено на арке Южного входа, как появилась на ВДНХ круговая кинопанорама, где "колдуют над погодой" синоптики. Вам предоставится уникальная возможность загадать желание у "Счастливой семьи", увидеть легендарный Зеленый театр, артезианскую скважину, затерявшуюся на необъятных просторах этого чудо-города... Закончится наше путешествие на Площади Механизации, у самолета. В свободное после экскурсии время, вы сможете посетить музеи на ВДНХ или просто прогуляться, наслаждаясь шедеврами сталинского ампира.

   Свободное время. Отъезд в Санкт-Петербург (самостоятельно).

    

   Понедельник (4 день): Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице.

   11.00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта… ».

   Невский проспект – это средоточие всей городской жизни, знаменитые дома, дворцы и храмы, кафе и рестораны, банки и магазины. Из экскурсии мы узнаем, чем знаменит Строгановский дворец, кто посещал знаменитое кафе Вольфа и Беранже, узнаем о солнечной стороне Невского проспекта и увидим где ходили первые трамваи и многое другое.

   Экскурсия в Исаакиевский собор - главный кафедральный собор императорской России, одно из самых больших купольных сооружений Европы, один из лучших кафедральных соборов Европы. Его художественное оформление - это крупнейшее собрание русской монументальной живописи середины XIX в. Здесь - работы известных художников: Карла Брюллова, Фёдора Бруни; статуи, скульптурные группы и рельефы; огромное количество мозаичных произведений русских мастеров. В Соборе - один из крупнейших в России витражей. Интерьер собора оформлен многочисленными произведениями живописи, мозаики, скульптуры. Здесь Вы насладитесь необычайно эффектным сочетанием цветного камня и позолоты! подъем на колоннаду собора.

   Свободное время.

    

   Вторник (5 день):  Завтрак.

   Загородная экскурсия в г.Кронштадт «Военно-Морская слава России». - легендарный город-крепость, военно-морская база Балтийского флота в Финском заливе. Во время экскурсии по трассе вы познакомитесь с историей формирования дамбы и с ее конструкцией. Осмотр уникальных гидротехнических и оборонительных сооружений, прекрасных зданий и ансамблей, таких как  комплекс губернских домов 18 века, первый в мире сухой самосливный канал-док ПетраI, Морской собор начала 20 века, якорная площадь и памятник Петру. Возвращение в Петербург. Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время.

    

   Среда (6 день): Завтрак. Освобождение номеров. Вещи рекомендуем сдать в камеру хранения гостиницы.

   Экскурсия «Поговорим о днях минувших…» с посещением Государственного Русского музея - первого в стране государственного музея русского изобразительного искусства, основанного в 1895 году в Санкт-Петербурге по Указу императора НиколаяII.

   Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время.
   Отъезд (самостоятельно)

    

    

   ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ!

                                       

   СТОИМОСТЬ ТУРА сборного тура «Москва-Санкт-Петербург» на 6 дней на 1 человека

    

   Октябрь 2021: 22-27.10, 29.10-03.11; Ноябрь 2021: 05-10.11, 12-17.11, 19-24.11, 26.11-01.12;

   Декабрь 2021: 03-08.12, 10-15.12, 17-22.12, 24-29.12.2021;

   Январь 2022: 14-19.01, 21-26.01, 28.01-02.02.2022;

   Февраль 2022: 04-09.02, 11-16.02, 18-23.02, 25.02-02.03.2022

   Март 2022: 04-09.03, 11-16.03, 18-23.03, 25-30.03.2022; Апрель 2022: 01-06.04, 08-13.04.2022

   Москва отель «Космос» 3* (м. ВДНХ)

   Санкт-Петербург отель «Москва» 4* (центр города)

   2 местный стандарт

   1 местный стандарт

   2 местный стандарт

   (доп. место)

   2 местный стандарт

   (реб. до 16 лет)

   2 местный стандарт

   (доп. место реб. до 16 лет)

   18840

   23820

   18840

   18000

   18000

    

   В СТОИМОСТЬ ТУРА «Москва - Санкт-Петербург» 6 дней включено:

   - Проживание: в гостиницах; - Питание: завтраки после ночлега в гостиницах;

   - Экскурсионная программа: по программе;

   - Транспортное обслуживание: во время загородной экскурсии в Кронштадт, автобусно-пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта… » в С.-Петербурге, во время обзорной экскурсии в Москве.

    

   В стоимость тура не входит: ж/д проезд Санкт-Петербург - Москва.

    

    

   ВНИМАНИЕ!!! 

   - при размещении в гостиницах ребенка в сопровождении НЕ родителей (бабушки, дедушки, тети, дяди…) требуется доверенность от родителя на сопровождающего!

    

   За доп. плату (по желанию):

   - Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом: 1000 руб. за встречу, в случае прибытия поезда не раньше 07ч00мин
   - Трансфер ж/д вокзал - гостиница: 2500 руб. за машину
   - Трансфер гостиница - ж/д вокзал: 2500 руб. за машину
   - Трансфер аэропорт- гостиница: 3700 руб. за машину
   - Трансфер гостиница-аэропорт: 3700 руб. за машину
   - билеты в московские театры и концертные залы
   - дополнительные индивидуальные экскурсии

   - билеты в театры и концертные залы

    

   ФИРМА СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ ИЛИ ЗАМЕНЯТЬ ЭКСКУРСИИ НА РАВНОЦЕННЫЕ!

    

    

   Тур на 7 дней в Санкт-Петербург «Невское притяжение» 7 дней / 6 ночей

   Travel Company

   Ltd. Co. "World-Travels-Services"

   Address: 109462, Russia, Moscow city, Marshal Chuikova, house. 10, office. 1,

   Tel.: +7 (495) 961-44-26; +7 (964) 521-38-69;

   Email: wts.travel@yandex.ru; Website: www.world-travels-services.com

   ---------

   РЕГУЛЯРНЫЙ ТУР в Санкт-Петербург

    

     Тур на 7 дней

   в Санкт-Петербург

   «Невское притяжение»   

    7 дней / 6 ночей

               

   ЗАЕЗДЫ:

   Октябрь 2021: 11-17.10, 18-24.10, 25-31.10.2021г.

   Ноябрь 01-07.11, 08-14.11, 15-21.11, 22-28.11;

   Декабрь 29.11-05.12, 06-12.12, 13-19.12, 20-26.12.2021;

   Январь 2022   10-16.01, 17-23.01, 24-30.01.2022;

   Февраль 2022 31.01-06.02, 07-13.02, 14-20.02, 21-27.02;

   Март: 28.02-06.03, 07-13.03, 14-20.03, 21-27.03, 28.03-03.04;

   Апрель: 04-10.04.2022


   1 день (Понедельник):  

   Прибытие в Санкт-Пе­тер­бур­г. Самостоятельное размещение в отелеь(Час заселения — 14.00).

   Вещи рекомендуем сдать в камеру хранения гостиницы.

   11.00 Обзорная автобусная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…».

   Знакомство с основными архитектурными ансамблями и парадными набережными центральной части Петербурга: Дворцовая площадь, Исаакиевская площадь,  Адмиралтейство, стрелка Васильевского острова, Смольный, Сенная площадь и, конечно же,  главный  соблазнитель  Петербурга – Невский проспект.

   Средоточие всей городской жизни, знаменитые дома, дворцы и храмы, кафе и рестораны, банки и магазины.

   Из экскурсии вы узнаете, чем знаменит Строгановский дворец, кто посещал знаменитое кафе Вольфа и Беранже, узнаете о солнечной стороне Невского проспекта и увидите где ходили первые трамваи и многое другое, достойное Вашего внимания.

   Экскурсия в Исаакиевский собор - место, куда ведут все дороги Санкт-Петербурга, уникальный памятник, объединивший под своей крышей музей и церковь, возведенный архитектором Огюстом Монферраном.

   Главный кафедральный собор императорской России, одно из самых больших купольных сооружений Европы, один из лучших кафедральных соборов Европы. Его художественное оформление - это крупнейшее собрание русской монументальной живописи середины XIX в. Здесь - работы известных художников: Карла Брюллова, Фёдора Бруни; статуи, скульптурные группы и рельефы; огромное количество мозаичных произведений русских мастеров. В Соборе - один из крупнейших в России витражей. Интерьер собора оформлен многочисленными произведениями живописи, мозаики, скульптуры. Здесь Вы насладитесь необычайно эффектным сочетанием цветного камня и позолоты!

   Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время.

    

   2 день (Вторник): Завтрак в гостинице. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.

   За доп. плату предлагается:

   Загородная экскурсия в Кронштадт (проезд по дамбе, обзорная экскурсия по городу).

   Стоимость: взрослый - 1100 руб., школьник (до 15 лет) - 700 руб. (оплата экскурсии производится на месте!)

    

   3 день (Среда): Завтрак в гостинице.

   Автобусная экскурсия «Дворцовые истории». Рассказ о великолепных дворцах царской семьи, построенных в XVIII-XIX веках. Царская семья в XVIII веке была немногочисленной, а к XIX веку настолько разрослась, что насчитывала более сотни человек и все - это потомки императора Павла I и его жены Марии Федоровны. По-разному жили члены императорской фамилии: кто-то готовил заговоры и плел интриги, кто-то открывал учебные заведения и покровительствовал искусствам, но все без исключения строили для себя великолепные дворцы

   За дополнительную оплату - посещение Михайловского дворца (Государственный Русский музей) или Михайловского замка (Инженерный замок).

   Стоимость взрослый - 600р, школьник 200 р (оплата экскурсии при бронировании тура).

   Окончание экскурсионного обслуживания в центре города.

    

    

   4 день (Четверг): Завтрак в гостинице.

   Завтрак в гостинице. Свободный день.

   По желанию и за дополнительную плату:

   Загородная автобусная экскурсия в Петергоф - главную приморскую резиденцию императорской семьи.

   По дороге - путевая экскурсия «По Большой Петергофской дороге».

   Прогулка по Верхнему саду - парадный въезд в императорскую резиденцию. Это своеобразный зеленый вестибюль под открытым небом - гармоничный, светлый и просторный. Его планировка была выполнена по наброскам самого Петра I и лишь незначительно менялась со временем.

   Экскурсия в Большой Петергофский дворец.

   Стоимость взрослый - 1600р, школьник 1400р (оплата экскурсии при бронировании тура).

    

   5 день (Пятница): Завтрак в гостинице.

   Обзорная автобусная экскурсия по городу. Знакомство с основными архитектурными ансамблями и парадными набережными центральной части Петербурга: Дворцовая площадь, Исаакиевская площадь, Невский проспект, Адмиралтейство, стрелка Васильевского острова, Смольный, Сенная площадь и многое другое, достойное вниманию.

   Экскурсия по территории Петропавловской крепости – первоклассное военно-инженерное сооружение I половины 18 века, первый архитектурный ансамбль Петербурга и место заключения политических узников. Крепость является старейшей постройкой города. Дата закладки крепости считается датой основания Северной столицы, началом истории города.

   Экскурсия в Петропавловский собор – памятник архитектуры петровского барокко, усыпальница российских императоров и императриц. Колокольня собора, как символ стремительного возвышения России, является самым высоким архитектурным сооружением города.

   Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время.

    

   6 день (Суббота): Завтрак в гостинице. Свободный день.

   Загородная экскурсия в Царское Село – место вдохновения русских поэтов, главная парадная летняя резиденция российских императоров.

   Экскурсия в Екатерининский дворец: вы полюбуетесь Золотой анфиладой и знаменитой Янтарной комнатой. Прогулка по Екатерининскому парку - одному из лучших образцов европейского садово-паркового искусства.

   Окончание экскурсионного обслуживания в центре города.

    

   7 день (Воскресенье): Завтрак в гостинице. Выселение из номеров.

   Автобусная экскурсия «Страницы истории Дома Романовых». Вы узнаете о правлении российских императоров и императриц, об их влиянии на жизнь общества и строительство Санкт-Петербурга. Увидите памятники монархам, императорские и великокняжеские дворцы, здания и храмы, связанные с именами правителей России.

   Пешеходная прогулка по историческому центру города с посещением Казанского собора - кафедрального собора Санкт-Петербурга.

   Посещение Государственного Эрмитажа  - один из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев, находящийся в Зимнем дворце - самом известном здании Санкт-Петербурга, бывшей официальной резиденции русских царей. В  Эрмитаже собрано около трех миллионов памятников, представляющих культуру и искусство различных эпох и народов.

   Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время.

    

    

    

    

    ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ!

    

    

   СТОИМОСТЬ ТУРА в Санкт-Петербург на 7 дней на 1 человека в рублях:

    

   Октябрь 2021: 11-17.10, 18-24.10; Ноябрь 01-07.11, 08-14.11, 15-21.11, 22-28.11;

   Декабрь 29.11-05.12, 06-12.12, 13-19.12, 20-26.12.2021;

   Январь 2022   10-16.01, 17-23.01, 24-30.01.2022; Февраль 2022 31.01-06.02, 07-13.02, 14-20.02, 21-27.02;

   Март: 28.02-06.03, 07-13.03, 14-20.03, 28.03-03.04; Апрель: 04-10.04.2022

    

   «Октябрьская» 4* (центр города)

   2 местный стандарт

   1 местный стандарт

   2 местный стандарт

   (доп. место)

   2 местный стандарт

   (реб. до 16 лет)

   2 местный стандарт

   (доп. место реб. до 16 лет)

   15870

   22980

   ---

   15370

   ---

   2 местный «комфорт»

   1 местный

   «комфорт»

   2 местный «комфорт»

   (доп. место)

   2 местный «комфорт»

   (реб. до 16 лет)

   2 местный «комфорт»

   (доп. место реб. до 16 лет)

   16350

   ---

   14650

   15850

   14200

   Октябрь 2021: 11-17.10, 18-24.10; Ноябрь 01-07.11, 08-14.11, 15-21.11, 22-28.11;

   Декабрь 29.11-05.12, 06-12.12, 13-19.12, 20-26.12.2021;

   Январь 2022   10-16.01, 17-23.01, 24-30.01.2022; Февраль 2022 31.01-06.02, 07-13.02, 14-20.02, 21-27.02;

   Март: 28.02-06.03, 07-13.03, 14-20.03, 28.03-03.04; Апрель: 04-10.04.2022

   «Best Western Plus Center Hotel» 4* (центр города)

   2 местный стандарт

   1 местный стандарт

   2 местный стандарт

   (доп. место)

   2 местный стандарт

   (реб. до 16 лет)

   2 местный стандарт

   (доп. место реб. до 16 лет)

   17180

   25650

   15480

   16680

   15000

   Октябрь 2021: 11-17.10, 18-24.10; Ноябрь 01-07.11, 08-14.11, 15-21.11, 22-28.11;

   Декабрь 29.11-05.12, 06-12.12, 13-19.12, 20-26.12.2021;

   Январь 2022   10-16.01, 17-23.01, 24-30.01.2022; Февраль 2022 31.01-06.02, 07-13.02, 14-20.02, 21-27.02;

   Март: 28.02-06.03, 07-13.03, 14-20.03, 28.03-03.04; Апрель: 04-10.04.2022

   «Москва» 4*

   2 местный стандарт

   1 местный стандарт

   2 местный стандарт (доп. место)

   2 местный стандарт

   (реб. до 16 лет)

   2 местный стандарт

   (доп. место реб. до 16 лет)

   15980

   23530

   15480

   15480

   15000

    

   25-31.10.2021; 21-27.03.2022

   «Октябрьская» 4* (центр города)

   2 местный стандарт

   1 местный стандарт

   2 местный стандарт

   (доп. место)

   2 местный стандарт

   (реб. до 16 лет)

   2 местный стандарт

   (доп. место реб. до 16 лет)

   16480

   23950

   ---

   16000

   --

   2 местный «комфорт»

   1 местный

   «комфорт»

   2 местный «комфорт»

   (доп. место)

   2 местный «комфорт»

   (реб. до 16 лет)

   2 местный «комфорт»

   (доп. место реб. до 16 лет)

   16950

   ---

   14650

   16450

   14150

   25-31.10.2021; 21-27.03.2022

   «Best Western Plus Center Hotel» 4* (центр города)

   2 местный стандарт

   1 местный стандарт

   2 местный стандарт

   (доп. место)

   2 местный стандарт

   (реб. до 16 лет)

   2 местный стандарт

   (доп. место реб. до 16 лет)

   17980

   26850

   15480

   GISMETEO: Погода по г.Москва