Главная

  Карта сайта

   Туры

   Визы

   Спецпредложения

   Агентствам

   Туристам

   Корпоративным клиентам

   Подбор тура и бронирование

   Юри-кие услуги

   Вакансии   Перечень документов для регистрации ЗАО

   Công ty cổ phần đóng (Closed Joint Stock Company).

   Công ty cổ phần đóng cửa - một tổ chức thương mại, Bộ luật hình sự trong đó bao gồm cổ phần phân phối giữa các thành viên sáng lập (cổ đông). Ưu điểm chính của công ty cổ phần là khả năng nhanh chóng thay đổi chủ sở hữu của tổ chức mà không thực hiện bất kỳ thay đổi đối với tài liệu cấu thành. Bán hàng cổ phần được thực hiện thông qua một hợp đồng bán cổ phần và những thay đổi về cổ đông được ghi vào sổ đăng ký cổ đông của một công ty mà không có đăng ký với chính phủ.

   Công ty Vương quốc Anh được chia thành một số số cổ phần được phân phối duy nhất giữa các thành viên sáng lập hoặc một số định trước của người. Kích thước tối thiểu của hình sự -10000 rúp; Công ty có thể tăng Vương quốc Anh do phát hành thêm cổ phần và vị trí của họ. Công ty cổ đông có quyền ưu đãi mua cổ phần của mình, công ty không có quyền tiến hành đăng ký mở cho cổ phiếu.

   Điều khiển

   Cơ cấu tổ chức của Công ty Quản lý bao gồm:

   1. Hội đồng cổ đông

   2. Hội đồng quản trị (Ban kiểm soát)

   3. điều hành cơ thể (cá nhân hoặc tập thể), đó là thích hợp hơn cho các công ty với một số lượng lớn các cổ đông, nhưng là bất tiện cho các công ty với nhiều cổ đông.

   Số cổ đông của Công ty cổ phần không vượt quá năm mươi, hoặc Công ty trong năm để các đối tượng chuyển đổi của Công ty cổ phần.

   Kích thước của các rủi ro kinh doanh. Cổ đông không chịu trách nhiệm về nghĩa vụ của mình và chịu rủi ro tổn thất liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần của họ.

   Thanh khoản (những rủi ro và thiệt hại) về đầu tư. Công ty không bắt buộc phải mua lại cổ phần của những người sáng lập. Tham gia của Công ty có quyền xử lý cổ phần của mình chỉ với sự đồng ý của các cổ đông khác.

   Bảo mật kinh doanh. Chất độc da cam, trong đó có tổ chức của họ, có nghĩa vụ đăng ký cổ phần trong bản cáo bạch, để giữ một sổ đăng ký cổ đông và để cung cấp các báo cáo hàng quý cho các tài chính liên bang thị trường dịch vụ, bao gồm cả thông tin về hoạt động tài chính và kinh tế, báo cáo về sự kiện vật chất, làm cho công ty minh bạch hơn so với các công ty.

   Sự hình thành của Bộ luật hình sự

   Một nửa của Bộ luật hình sự của các sáng lập viên của LLC phải nộp tại thời điểm đăng ký, người sáng lập công ty có thể trả một nửa đầu tiên của Bộ luật hình sự trong vòng 3 tháng kể từ ngày đăng ký nhà nước, một nửa khác của những người sáng lập và các công ty và công ty có thể làm trong một năm. Nếu bạn kiếm tiền như là một MC cho Công ty và Công ty có thể được trả qua tài khoản ngân hàng tạm thời tiết kiệm (mở trước khi nộp hồ sơ đăng ký nhà nước).

   Đăng ký phát hành cổ phiếu

   Giai đoạn cuối cùng đăng ký của Công ty cổ phần là một đăng ký cổ phần. Văn bản gửi đăng ký không muộn hơn 1 tháng sau khi đăng ký nhà nước của Công ty. Nếu việc đăng ký nhà nước cổ phần và trả lệ phí nhà nước.

   Đăng ký của Công ty

   Miễn phí tư vấn về việc thành lập doanh nghiệp,

   1. Phát triển quy chế dự thảo,

   2. Hỗ trợ trong việc lựa chọn một địa chỉ pháp lý,

   3. Chuẩn bị tài liệu cấu thành,

   4. Đăng ký tại cơ quan thuế,

   5. Lấy giấy chứng nhận đăng ký nhà nước,

   6. Bắt đăng ký với Thanh tra thuế của Hiến chương, Hiệp ước về thành lập,

   7. Tiếp nhận Giấy chứng nhận Incorporation,

   8. Đăng ký kinh phí ngoài ngân sách,

   9. Sản xuất in ấn,

   10. Mở một tài khoản trong ngân hàng đề nghị hoặc của sự lựa chọn của bạn

   11. Nộp lệ phí nhà nước về 4000 rúp,

   12. Xây dựng hệ thống thuế đơn giản,

   13. Có thể khởi hành cho khách hàng để tư vấn

   _____________________________________________________________________________

   (ЗАО) Закрытое акционерное общество (Closed Joint Stock Company).

   Закрытое акционерное общество - коммерческая организация, УК которой состоит из акций, распределенных среди учредителей (акционеров). Основным преимуществом акционерных обществ является возможность быстрой смены собственника организации без внесения изменений в учредительные документы. Продажа доли осуществляется посредством заключения договора купли-продажи акций, а изменения состава акционеров отражаются в реестре акционеров общества без регистрации в государственных органах.

   УК ЗАО разделен на определенное количество акций, распределяемых только среди его учредителей или заранее определенного круга лиц. Минимальный размер УК -10000 руб ; ЗАО может увеличивать УК за счет дополнительной эмиссии акций и их размещения. Акционеры ЗАО имеют преимущественное право покупки его акций, общество не имеет право проводить открытую подписку на акции.

   Органы управления

   Структура органов управления ЗАО включает :

   1.       собрание акционеров,

   1. совет директоров (наблюдательный совет),
   2. исполнительный орган (единоличный или коллегиальный), что предпочтительно для обществ с большим количеством акционеров, но неудобно для обществ с несколькими акционерами.

   Количество акционеров ЗАО не должно превышать пятидесяти, иначе общество в течение года подлежит преобразованию в ОАО.

   Размер предпринимательского риска. Акционеры не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

   Ликвидность (риски и потери) вложенных инвестиций. ЗАО не обязано выкупать акции учредителей. Участники ЗАО могут отчуждать принадлежащие им акции только с согласия других акционеров.

   Конфиденциальность бизнеса. АО, в том числе при их учреждении, обязаны зарегистрировать проспект эмиссии акций, вести реестр акционеров, а также предоставлять в ФСФР ежеквартальные отчеты, включающие информацию о финансово-хозяйственной деятельности, сообщать о существенных фактах, что делает ЗАО более прозрачным по сравнению с ООО.

   Формирование УК

   Половину УК учредители ООО должны внести на момент регистрации, учредители ЗАО могут оплатить первую половину УК в течение 3 месяцев с момента гос.регистрации, другую половину учредители и ООО и ЗАО могут внести в течение года. При внесении денежных средств в качестве УК для ООО и ЗАО можно оплатить через временный накопительный счет в банке (открывается до подачи документов на государственную регистрацию).

   Регистрация выпуска акций

   Заключительным этапом регистрации АО является регистрация выпуска акций. Документы представляются на регистрацию не позднее 1 месяца с момента государственной регистрации Общества. При государственной регистрации выпуска акций также оплачивается государственная пошлина.

   Регистрация ЗАО

   Бесплатная консультация по вопросам создания предприятия,

   1. Разработка проекта Устава,
   2. Содействие в подборе юридического адреса,
   3. Подготовка пакета учредительных документов,
   4. Постановка на учет в налоговой инспекции,
   5. Получение свидетельство о государственной регистрации,
   6. Получение зарегистрированных налоговой инспекцией Устава, Договора о создании,
   7. Получение выписки из ЕГРЮЛ,
   8. Постановка на учет во внебюджетных фондах,
   9. Изготовление печати,
   10. Открытие расчетного счета в предложенном нами банке либо по Вашему выбору,
   11. Оплата государственной пошлины в размере 4000 рублей,
   12. Постановка на упрощенную систему налогообложения,
   13. Возможен выезд к клиенту для консультации

   Новости

   Школьный тур в Санкт-Петербург на 5 дней в период выпускных вечеров ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЦЕНЫ!

   Travel Company

   Ltd. Co. "World-Travels-Services"

   Address: 109462, Russia, Moscow city, Marshal Chuikova, house. 10, office. 1,

   Tel.: +7 (495) 961-44-26; +7 (964) 521-38-69;

   Email: wts.travel@yandex.ru; Website: www.world-travels-services.com

   ---------

    

   Школьный тур в Санкт-Петербург на 5 дней

   в период выпускных вечеров ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЦЕНЫ!

    

    

   Период заездов 22-30.06.2019

   4 ночи в отеле «MEININGER Никольский» 3* в самом центре Санкт-Петербурга

    

   Экскурсии по программе:

   ·         Обзорная экскурсия по городу

   ·         Экскурсия-квест по территории Петропавловской крепости

   ·         Исаакиевский собор

   ·         Казанский собор

   ·         Спас-на-Крови

   ·         Музей-макет «Петровская акватория»

   ·         Кунсткамера

   ·         Эрмитаж

   Петергоф (Верхний сад + Нижний парк)

    

    Стоимость школьного тура в Санкт-Петербург на 5 дней на 1 школьника в рублях:


   Отель «MEININGER Никольский» 3*

   ул. Садовая, 62

   4-5-6-мест. размещение с удобствами
   (Для руководителей предоставляется двухместное размещение)

   завтрак «шведский стол»

   11+1

   22+2

   33+3

   44+4

   18450

   16550

   15650

   14950

    

   В стоимость всех туров входит:
   Проживание 4 ночи в отеле «Майнингер»

   Питание: 5 завтраков (первый завтрак – накрытие в кафе города, 4 завтрака в отеле), 5 обедов в кафе города.

   Транспортное обслуживание по программе

   Входные билеты в музеи по программе

   Услуги гида все дни

    

   Описание отеля:

   Отель MEININGER  с бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в Санкт-Петербурге, в 8 минутах ходьбы от Мариинского театра. В этом 3-звездочном отеле работает лаундж-бар. В числе удобств всех номеров отеля MEININGER Nikolsky телевизор с плоским экраном и USB-порт. Обустроена собственная ванная комната с душем и феном. Предоставляются полотенца, постельное белье и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Каждое утро в отеле накрывают завтрак «шведский стол». Гости также смогут перекусить на общей кухне отеля и воспользоваться стиральной машиной и сушилкой. В числе удобств отеля MEININGER игровая зона.Сотрудники смогут предоставить информацию на круглосуточной стойке регистрации. На территории установлены интернет-терминалы.

   Стоимость школьного тура в Санкт-Петербург на 5 дней на 1 школьника в рублях:

   Отель «MEININGER Никольский» 3*

   ул. Садовая, 62

   4-5-6-мест. размещение с удобствами
   (Для руководителей предоставляется двухместное размещение)

   завтрак «шведский стол»

   11+1

   22+2

   33+3

   44+4

   18450

   16550

   15650

   14950

    

   В стоимость всех туров входит:
   Проживание 4 ночи в отеле «Майнингер»

   Питание: 5 завтраков (первый завтрак – накрытие в кафе города, 4 завтрака в отеле), 5 обедов в кафе города.

   Транспортное обслуживание по программе

   Входные билеты в музеи по программе

   Услуги гида все дни

    

   Описание отеля:

   Отель MEININGER  с бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в Санкт-Петербурге, в 8 минутах ходьбы от Мариинского театра. В этом 3-звездочном отеле работает лаундж-бар. В числе удобств всех номеров отеля MEININGER Nikolsky телевизор с плоским экраном и USB-порт. Обустроена собственная ванная комната с душем и феном. Предоставляются полотенца, постельное белье и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Каждое утро в отеле накрывают завтрак «шведский стол». Гости также смогут перекусить на общей кухне отеля и воспользоваться стиральной машиной и сушилкой. В числе удобств отеля MEININGER игровая зона.Сотрудники смогут предоставить информацию на круглосуточной стойке регистрации. На территории установлены интернет-терминалы.

   Школьные туры в Санкт-Петербург на 3 дня в период выпускных вечеров ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЦЕНЫ!

   Travel Company

   Ltd. Co. "World-Travels-Services"

   Address: 109462, Russia, Moscow city, Marshal Chuikova, house. 10, office. 1,

   Tel.: +7 (495) 961-44-26; +7 (964) 521-38-69;

   Email: wts.travel@yandex.ru; Website: www.world-travels-services.com

   ---------

    

   Школьные туры в Санкт-Петербург на 3 дня

   в период выпускных вечеров ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЦЕНЫ!

    

    

   Период заездов 21-30.06.2019

   2 ночи в отеле «MEININGER Никольский» 3* в самом центре Санкт-Петербурга

    

    

   Экскурсии по программе:

   ·         Обзорная экскурсия по городу и по территории Петропавловской крепости

   ·         Пешеходная экскурсия по Невскому проспекту

   ·         Посещение Казанского собора, Дома книги, магазина-музея купцов Елисеевых

   ·         Спас-на-Крови - экскурсия

   ·         Русский музей – экскурсия

   ·         Пешеходная экскурсия «Мифы и легенды Петербурга»

   ·         Петергоф (Нижний парк) - экскурсия

   Сувениры

    Стоимость школьного тура в Санкт-Петербург на 3 дня на 1 школьника в рублях:


   Отель «MEININGER Никольский» 3*

   ул. Садовая, 62

   4-5-6-мест. размещение с удобствами
   (Для руководителей предоставляется двухместное размещение)

   завтрак «шведский стол»

   11+1

   22+2

   33+3

   44+4

   10900

   9950

   9550

   8600

    

   В стоимость всех туров входит:
   Проживание 2 ночи в отеле «Майнингер»

   Питание: 3 завтрака (первый завтрак – накрытие в кафе города, 2 завтрака в отеле «шведский стол» ),                  3 обеда в кафе города.

   Транспортное обслуживание по программе

   Входные билеты в музеи по программе

   Услуги гида все дни

    

   Описание отеля:

    

   Отель MEININGER  с бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в Санкт-Петербурге, в 8 минутах ходьбы от Мариинского театра. В этом 3-звездочном отеле работает лаундж-бар.В числе удобств всех номеров отеля MEININGER Nikolsky телевизор с плоским экраном и USB-порт. Обустроена собственная ванная комната с душем и феном. Предоставляются полотенца, постельное белье и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Каждое утро в отеле накрывают завтрак «шведский стол». Гости также смогут перекусить на общей кухне отеля и воспользоваться стиральной машиной и сушилкой. В числе удобств отеля MEININGER игровая зона. Сотрудники смогут предоставить информацию на круглосуточной стойке регистрации. На территории установлены интернет-терминалы.

   Стоимость школьного тура в Санкт-Петербург на 3 дня на 1 школьника в рублях:

   Отель «MEININGER Никольский» 3*

   ул. Садовая, 62

   4-5-6-мест. размещение с удобствами
   (Для руководителей предоставляется двухместное размещение)

   завтрак «шведский стол»

   11+1

   22+2

   33+3

   44+4

   10900

   9950

   9550

   8600

    

   В стоимость всех туров входит:
   Проживание 2 ночи в отеле «Майнингер»

   Питание: 3 завтрака (первый завтрак – накрытие в кафе города, 2 завтрака в отеле «шведский стол» ),                  3 обеда в кафе города.

   Транспортное обслуживание по программе

   Входные билеты в музеи по программе

   Услуги гида все дни

    

   Описание отеля:

    

   Отель MEININGER  с бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в Санкт-Петербурге, в 8 минутах ходьбы от Мариинского театра. В этом 3-звездочном отеле работает лаундж-бар.В числе удобств всех номеров отеля MEININGER Nikolsky телевизор с плоским экраном и USB-порт. Обустроена собственная ванная комната с душем и феном. Предоставляются полотенца, постельное белье и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Каждое утро в отеле накрывают завтрак «шведский стол». Гости также смогут перекусить на общей кухне отеля и воспользоваться стиральной машиной и сушилкой. В числе удобств отеля MEININGER игровая зона. Сотрудники смогут предоставить информацию на круглосуточной стойке регистрации. На территории установлены интернет-терминалы.

   Школьный тур в Санкт-Петербург на 5 дней от 9060 руб. «Знакомство с великим городом»!

   Travel Company

   Ltd. Co. "World-Travels-Services"

   Address: 109462, Russia, Moscow city, Marshal Chuikova, house. 10, office. 1,

   Tel.: +7 (495) 961-44-26; +7 (964) 521-38-69;

   Email: wts.travel@yandex.ru; Website: www.world-travels-services.com

   ---------

   ТУРЫ  в Санкт-Петербург для школьных групп осень-зима 2018-2019

    

   Школьный тур в Санкт-Петербург на 5 дней от 9060 руб.

    «Знакомство с великим городом»

    1 день. Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча группы у вагона.

   Автобусная обзорная экскурсия. Экскурсия знакомит с историей одного из великолепнейших городов мира от момента его основания до наших дней, с величественными архитектурными памятниками центрально части Санкт-Петербурга: Стрелка Васильевского острова, Университетская, Адмиралтейская и Дворцовая набережные, Сенная, Дворцовая  и Сенатская площади, памятник Петру I «Медный всадник», Марсово поле, Смольный собор и многое другое, достойное вниманию.

   Обед. Экскурсия по территории Петропавловской крепости – первоклассное военно-инженерное сооружение I пол. 18 века, первый архитектурный ансамбль Петербурга и место заключения политических узников. Крепость является старейшей постройкой города. Дата закладки крепости считается датой основания Северной столицы, началом истории города.

   Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.

   За доп. плату предлагается:

   - шоу акул в Океанариуме (будние дни: шк. 500 руб., взр. 700 руб., выходные дни: шк. 600 руб., взр. 800 руб).

    

    

   2 день (пешеходный). Завтрак.

   Пешеходная экскурсия «Этот город знают все» – по урокам истории и географии, по фотографиям и кинофильмам, по рассказам родных и близких. Он возникает на картинах художников и страницах любимых книг. Здесь открываются просторы Невы и Дворцовой площади, прорезает небо Адмиралтейская «игла», шумят деревья Александровского сада, сделаешь шаг – перед тобой на площади Сената – Медный всадник.

   Экскурсия в Исаакиевский собор - главный кафедральный собор императорской России, одно из самых больших купольных сооружений Европы, один из лучших кафедральных соборов Европы. Его художественное оформление - это крупнейшее собрание русской монументальной живописи середины XIX в. Здесь - работы известных художников: Карла Брюллова, Фёдора Бруни; статуи, скульптурные группы и рельефы; огромное количество мозаичных произведений русских мастеров. В Соборе - один из крупнейших в России витражей. Интерьер собора оформлен многочисленными произведениями живописи, мозаики, скульптуры. Здесь Вы насладитесь необычайно эффектным сочетанием цветного камня и позолоты!

   Обед.

   За доп. плату предлагается: посещение Гранд макет Россия

   ( шк. 300 руб., взр. 500 руб).

    

   3 день (пешеходный). Завтрак.

    Пешеходная экскурсия «Читая летопись Петербурга». Вас ждут главный проспект города – Невский, кафедральный Казанский собор,  извилистые дорожки Михайловского сада и просторы Марсова поля, самый маленький памятник Петербурга – Чижик-Пыжик, таинственный Михайловский замок и знаменитые Атланты Эрмитажа. Экскурсия в Спас на Крови -здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики (более 7000 кв. м), итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики

   Обед

   Свободное время.

   За доп. плату предлагается:

   Экскурсия в Эрмитаж, Русский музей,  Этнографический  музей — стоимость уточняйте при бронировании.

    

   4 день(пешеходный). Завтрак..

    «Творческий Петербург». В столицу всегда стремились самые яркие и неординарные личности. Они жили здесь, любили, творили, ходили по тем же улицам, по которым пройдём мы. В их произведениях рождался иной Город. Экскурсия посвящена миру театра и живописи, музыки и литературы. (М. Конюшенная, Остап Бендер, Бродячая собака, пл. Искусств, памятник А.С.Пушкину).

   Обед в кафе.
   За доп. плату предлагается: Экскурсия в Русский музей, Экскурсия в Этнографический  музей ( стоимость уточняйте при бронировании тура)

    

   5 день Завтрак. Освобождение номеров (вещи - в автобус).

   Загородная автобусная экскурсия в  Павловск с посещением Павловского дворца-В залах дворца размещаются уникальные коллекции живописи, скульптуры, бронзы, фарфора, мебели, полученные в качестве дипломатических подарков от королевских дворов Европы. Из интерьеров дворца особое место занимают Большой (Тронный) зал, Итальянский и Греческий залы, Картинная галерея. Павловский парк с момента его создания славится как лучший пейзажный парк мира.
   ИЛИ ( только с  16.10.2018) загородная автобусная экскурсия в г. Петергоф - ансамбль дворцов, парков и фонтанов! Экскурсия в Большой дворец - один из красивейших в Европе. Внутреннее убранство дворца выполнено в разных архитектурных стилях, с учетом требований и вкусов их владельцев.

   Возвращение в Санкт-Петербург. Поздний обед в кафе города. Трансфер на вокзал. Отъезд.                                                                                                  

    

   ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ!

    

   Стоимость школьного тура в Санкт-Петербург на 5 дней на 1 школьника в рублях:

    

   Гостиница

   10+1

   15+1

   25+2

   35+3

   45+4

   Юность. Номера 2, 3, 4 местные (удобства на блок)

   Граффити. Номера 4 местные, удобства на этаже

   12150

   11290

   10160

   9550

   9060

   Россия – Номера 2 местные реновированный

   12990

   12090

   10990

   10340

   9880

   С-Петербург. Номера 2 местные эконом

   13880

   12790

   11560

   10910

   10480

   С-Петербург. Номера 2 местные стандартный

   14980

   13850

   12650

   11995

   11560

   Пулковская - Номера 2 местные стандартный  

   Прибалтийская - Номера 2 местные стандартный       

   Москва – Номера 2 местные стандартный

   16450

   15070

   13710

   13150

   12670

    

   Доплата за взрослого (несопровождающего):  1400 руб. с чел. (нетто)

    

   В стоимость школьного тура в Санкт-Петербург на 5 дней включено:

   - размещение в выбранной гостинице;

   - питание: 4 завтрака, 5 обеда;

   - экскурсионное и транспортное обслуживание  - по программе. 

    

   За доп. плату по желанию (НЕТТО):

   - завтрак в день прибытия 300 руб. (все платящие)

   - полный пансион: 400 руб. в день (все платящие)

   - ранняя встреча (до 07:00): 3000 руб.

    

   В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕН ж/д проезд «Москва - Санкт-Петербург - Москва»!

   Ориентировочная СТОИМОСТЬ ж/д-проезда на 1-го школьника с учетом льготы*

   плацкарт фирм. поезда – 4000 руб.,

   плацкарт пассажирского поезда - 3000 руб.

   *Обычно льготы для школьников РЖД дают с 01.09 по 31.05

    

   Примечания:

   1. В стоимость тура включена встреча группы на вокзале не ранее 07:00;

   2. Проезд на общественном транспорте и камеру хранения туристы оплачивают самостоятельно;

   3. Для удобства возможно увеличение времени транспортного обслуживания (под запрос);

   4. Стоимость тура действительна для лиц не старше 17 лет. Если в составе группы есть учащиеся, которым исполнилось 17 лет, необходимо наличие письма с печатью школы о том, что такой учащийся проходит в ней обучение;

   5. Программа может быть изменена с учетом пожеланий заказчика (замена одних экскурсий на другие; возможен заказ доп. музеев и экскурсий);

   6. За дополнительную плату предлагаем организацию интерактивных программ в Петергофе:

   «На балу c Феей» (по сказке «Золушка»), «Волшебный стол Эрмитажа», «Царская школа», «В гостях у императрицы Александры Фёдоровны», «В гостях у императорской семьи», «Фонтанных дел мастер»

   (цены - по запросу; заказ осуществляется при бронировании тура); 

    

   Школьный тур в Санкт-Петербург на 4 дня от 7650 руб. «Знакомство с великим городом»!

   Travel Company

   Ltd. Co. "World-Travels-Services"

   Address: 109462, Russia, Moscow city, Marshal Chuikova, house. 10, office. 1,

   Tel.: +7 (495) 961-44-26; +7 (964) 521-38-69;

   Email: wts.travel@yandex.ru; Website: www.world-travels-services.com

   ---------

   ТУРЫ  в Санкт-Петербург для школьных групп осень-зима 2018-2019

    

   Школьный тур в Санкт-Петербург на 4 дня от 7650 руб.

   «Знакомство с великим городом»

    1 день. Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча группы у вагона.

   Автобусная обзорная экскурсия. Экскурсия знакомит с историей одного из великолепнейших городов мира от момента его основания до наших дней, с величественными архитектурными памятниками центрально части Санкт-Петербурга: Стрелка Васильевского острова, Университетская, Адмиралтейская и Дворцовая набережные, Сенная, Дворцовая  и Сенатская площади, памятник Петру I «Медный всадник», Марсово поле, Смольный собор и многое другое, достойное вниманию.

   Обед. Экскурсия по территории Петропавловской крепости – первоклассное военно-инженерное сооружение I пол. 18 века, первый архитектурный ансамбль Петербурга и место заключения политических узников. Крепость является старейшей постройкой города. Дата закладки крепости считается датой основания Северной столицы, началом истории города.

   Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.

   За доп. плату предлагается:

   - шоу акул в Океанариуме (будние дни: шк. 500 руб., взр. 700 руб., выходные дни: шк. 600 руб., взр. 800 руб).

   - интерактивная театрализованная программа «Тайны Петербурга» (шк. 500 руб., взр. 550 руб.)

    

   2 день (пешеходный). Завтрак.

   Пешеходная экскурсия «Этот город знают все» – по урокам истории и географии, по фотографиям и кинофильмам, по рассказам родных и близких. Он возникает на картинах художников и страницах любимых книг. Здесь открываются просторы Невы и Дворцовой площади, прорезает небо Адмиралтейская «игла», шумят деревья Александровского сада, сделаешь шаг – перед тобой на площади Сената – Медный всадник.

   Экскурсия в Исаакиевский собор - главный кафедральный собор императорской России, одно из самых больших купольных сооружений Европы, один из лучших кафедральных соборов Европы. Его художественное оформление - это крупнейшее собрание русской монументальной живописи середины XIX в. Здесь - работы известных художников: Карла Брюллова, Фёдора Бруни; статуи, скульптурные группы и рельефы; огромное количество мозаичных произведений русских мастеров. В Соборе - один из крупнейших в России витражей. Интерьер собора оформлен многочисленными произведениями живописи, мозаики, скульптуры. Здесь Вы насладитесь необычайно эффектным сочетанием цветного камня и позолоты!

   Обед.

   За доп. плату предлагается: посещение исторического театр-макета Петровская Акватория

   ( шк. 300 руб., взр. 500 руб).

    

   3 день (пешеходный). Завтрак.

    Пешеходная экскурсия «Читая летопись Петербурга». Вас ждут главный проспект города – Невский, кафедральный Казанский собор,  извилистые дорожки Михайловского сада и просторы Марсова поля, самый маленький памятник Петербурга – Чижик-Пыжик, таинственный Михайловский замок и знаменитые Атланты Эрмитажа. Экскурсия в Спас на Крови -здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики (более 7000 кв. м), итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики

   Обед

   Свободное время.

   За доп. плату предлагается:

   Экскурсия в Эрмитаж, Русский музей,  Этнографический  музей — стоимость уточняйте при бронировании.

    

   4 день. Завтрак. Освобождение номеров (вещи - в автобус).

   Загородная автобусная экскурсия в  Павловск с посещением Павловского дворца-В залах дворца размещаются уникальные коллекции живописи, скульптуры, бронзы, фарфора, мебели, полученные в качестве дипломатических подарков от королевских дворов Европы. Из интерьеров дворца особое место занимают Большой (Тронный) зал, Итальянский и Греческий залы, Картинная галерея. Павловский парк с момента его создания славится как лучший пейзажный парк мира.
   ИЛИ ( только с  16.10.2018) загородная автобусная экскурсия в г. Петергоф - ансамбль дворцов, парков и фонтанов! Экскурсия в Большой дворец - один из красивейших в Европе. Внутреннее убранство дворца выполнено в разных архитектурных стилях, с учетом требований и вкусов их владельцев.

   Возвращение в Санкт-Петербург. Поздний обед в кафе города. Трансфер на вокзал. Отъезд.                                                                                                 

    

   ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ!

    

   Стоимость школьного тура в Санкт-Петербург на 4 дня на 1 школьника в рублях:

    

   Гостиница

   10+1

   15+1

   25+2

   35+3

   45+4

   Юность. Номера 2, 3, 4 местные (удобства на блок)

   Граффити. Номера 4 местные, удобства на этаже

   10270

   9520

   8390

   7900

   7650

   Россия – Номера 2 местные реновированный

   10900

   10150

   8990

   8500

   8250

   С-Петербург. Номера 2 местные эконом

   11550

   10690

   9500

   8950

   8750

   С-Петербург. Номера 2 местные стандартный

   11760

   10890

   9700

   9190

   8950

   Пулковская - Номера 2 местные стандартный  

   Прибалтийская - Номера 2 местные стандартный       

   Москва – Номера 2 местные стандартный

   13590

   12450

   11200

   10650

   10500

    

   Доплата за взрослого (несопровождающего):  1400 руб. с чел. (нетто)

    

   В стоимость школьного тура в Санкт-Петербург на 4 дня включено:

   - размещение в выбранной гостинице;

   - питание: 3 завтрака, 4 обеда;

   - экскурсионное и транспортное обслуживание  - по программе. 

    

   За доп. плату по желанию (НЕТТО):

   - завтрак в день прибытия 280 руб. (все платящие)

   - полный пансион: 300 руб. в день (все платящие)

   - ранняя встреча (до 07:00): 2800 руб.

    

   В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕН ж/д проезд «Москва - Санкт-Петербург - Москва»!

   Ориентировочная СТОИМОСТЬ ж/д-проезда на 1-го школьника с учетом льготы*

   плацкарт фирм. поезда – 4000 руб.,

   плацкарт пассажирского поезда - 3000 руб.

   *Обычно льготы для школьников РЖД дают с 01.09 по 31.05

    

   Примечания:

   1. В стоимость тура включена встреча группы на вокзале не ранее 07:00;

   2. Проезд на общественном транспорте и камеру хранения туристы оплачивают самостоятельно;

   3. Для удобства возможно увеличение времени транспортного обслуживания (под запрос);

   4. Стоимость тура действительна для лиц не старше 17 лет. Если в составе группы есть учащиеся, которым исполнилось 17 лет, необходимо наличие письма с печатью школы о том, что такой учащийся проходит в ней обучение;

   5. Программа может быть изменена с учетом пожеланий заказчика (замена одних экскурсий на другие; возможен заказ доп. музеев и экскурсий);

   6. За дополнительную плату предлагаем организацию интерактивных программ в Петергофе:

   «На балу c Феей» (по сказке «Золушка»), «Волшебный стол Эрмитажа», «Царская школа», «В гостях у императрицы Александры Фёдоровны», «В гостях у императорской семьи», «Фонтанных дел мастер»

   (цены - по запросу; заказ осуществляется при бронировании тура);

    

    

    

   ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ!

    

   Экскурсии за доп. плату:

    

   Посещение Петровской Акваторииисторического театра-макета, здесь воссозданы старинные усадьбы, парки, дворцы, некоторые из них мы уже никогда не увидим.

    

   Экскурсия в музей «Кунсткамера» - первое музейное строение в России и, видимо, старейшее здание в мире, возведенное специально для музея. Здание Кунсткамеры (в переводе с немецкого - "кабинет редкостей") было заложено в 1718 г. и предназначалось для библиотеки и коллекции "монстров и раритетов", собираемой Петром I.

    

   Экскурсия в Зоологический музей. Зоологический музей в Санкт-Петербурге входит в число самых крупных музеев мира. Он является и одним из старейших музеев России. Его коллекция базируется на собрании петровской Кунсткамеры, основанной в 1714 году, в которой было множество чучел и скелетов животных, необычных насекомых, рыб и других экспонатов живой природы.  

    

   Посещение Океанариума«подводный музей» с живыми экспонатами, шоу акул, шоу тюленей, кормление рыб.

    

   Посещение Транс-Форс - образовательный и развлекательный комплекс рад отправить гостей в захватывающие путешествия по миру виртуальной  реальности.

     

   1 день. Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча группы у вагона.

   Автобусная обзорная экскурсия. Экскурсия знакомит с историей одного из великолепнейших городов мира от момента его основания до наших дней, с величественными архитектурными памятниками центрально части Санкт-Петербурга: Стрелка Васильевского острова, Университетская, Адмиралтейская и Дворцовая набережные, Сенная, Дворцовая  и Сенатская площади, памятник Петру I «Медный всадник», Марсово поле, Смольный собор и многое другое, достойное вниманию.

   Обед. Экскурсия по территории Петропавловской крепости – первоклассное военно-инженерное сооружение I пол. 18 века, первый архитектурный ансамбль Петербурга и место заключения политических узников. Крепость является старейшей постройкой города. Дата закладки крепости считается датой основания Северной столицы, началом истории города.

   Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.

   За доп. плату предлагается:

   - шоу акул в Океанариуме (будние дни: шк. 500 руб., взр. 700 руб., выходные дни: шк. 600 руб., взр. 800 руб).

   - интерактивная театрализованная программа «Тайны Петербурга» (шк. 500 руб., взр. 550 руб.)

    

   2 день (пешеходный). Завтрак.

   Пешеходная экскурсия «Этот город знают все» – по урокам истории и географии, по фотографиям и кинофильмам, по рассказам родных и близких. Он возникает на картинах художников и страницах любимых книг. Здесь открываются просторы Невы и Дворцовой площади, прорезает небо Адмиралтейская «игла», шумят деревья Александровского сада, сделаешь шаг – перед тобой на площади Сената – Медный всадник.

   Экскурсия в Исаакиевский собор - главный кафедральный собор императорской России, одно из самых больших купольных сооружений Европы, один из лучших кафедральных соборов Европы. Его художественное оформление - это крупнейшее собрание русской монументальной живописи середины XIX в. Здесь - работы известных художников: Карла Брюллова, Фёдора Бруни; статуи, скульптурные группы и рельефы; огромное количество мозаичных произведений русских мастеров. В Соборе - один из крупнейших в России витражей. Интерьер собора оформлен многочисленными произведениями живописи, мозаики, скульптуры. Здесь Вы насладитесь необычайно эффектным сочетанием цветного камня и позолоты!

   Обед.

   За доп. плату предлагается: посещение исторического театр-макета Петровская Акватория

   ( шк. 300 руб., взр. 500 руб).

    

   3 день (пешеходный). Завтрак.

    Пешеходная экскурсия «Читая летопись Петербурга». Вас ждут главный проспект города – Невский, кафедральный Казанский собор,  извилистые дорожки Михайловского сада и просторы Марсова поля, самый маленький памятник Петербурга – Чижик-Пыжик, таинственный Михайловский замок и знаменитые Атланты Эрмитажа. Экскурсия в Спас на Крови -здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики (более 7000 кв. м), итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики

   Обед

   Свободное время.

   За доп. плату предлагается:

   Экскурсия в Эрмитаж, Русский музей,  Этнографический  музей — стоимость уточняйте при бронировании.

    

   4 день. Завтрак. Освобождение номеров (вещи - в автобус).

   Загородная автобусная экскурсия в  Павловск с посещением Павловского дворца-В залах дворца размещаются уникальные коллекции живописи, скульптуры, бронзы, фарфора, мебели, полученные в качестве дипломатических подарков от королевских дворов Европы. Из интерьеров дворца особое место занимают Большой (Тронный) зал, Итальянский и Греческий залы, Картинная галерея. Павловский парк с момента его создания славится как лучший пейзажный парк мира.
   ИЛИ ( только с  16.10.2018) загородная автобусная экскурсия в г. Петергоф - ансамбль дворцов, парков и фонтанов! Экскурсия в Большой дворец - один из красивейших в Европе. Внутреннее убранство дворца выполнено в разных архитектурных стилях, с учетом требований и вкусов их владельцев.

   Возвращение в Санкт-Петербург. Поздний обед в кафе города. Трансфер на вокзал. Отъезд.                                                                                                 

    

   ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ!

    

   Стоимость школьного тура в Санкт-Петербург на 4 дня на 1 школьника в рублях:

    

   Гостиница

   10+1

   15+1

   25+2

   35+3

   45+4

   Юность. Номера 2, 3, 4 местные (удобства на блок)

   Граффити. Номера 4 местные, удобства на этаже

   10270

   9520

   8390

   7900

   7650

   Россия Номера 2 местные реновированный

   10900

   10150

   8990

   8500

   8250

   С-Петербург. Номера 2 местные эконом

   11550

   10690

   9500

   8950

   8750

   С-Петербург. Номера 2 местные стандартный

   11760

   10890

   9700

   9190

   8950

   Пулковская - Номера 2 местные стандартный  

   Прибалтийская - Номера 2 местные стандартный       

   Москва Номера 2 местные стандартный

   13590

   12450

   11200

   10650

   10500

    

   Доплата за взрослого (несопровождающего):  1400 руб. с чел. (нетто)

    

   В стоимость школьного тура в Санкт-Петербург на 4 дня включено:

   - размещение в выбранной гостинице;

   - питание: 3 завтрака, 4 обеда;

   - экскурсионное и транспортное обслуживание  - по программе. 

    

   За доп. плату по желанию (НЕТТО):

   - завтрак в день прибытия 280 руб. (все платящие)

   - полный пансион: 300 руб. в день (все платящие)

   - ранняя встреча (до 07:00): 2800 руб.

    

   В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕН ж/д проезд «Москва - Санкт-Петербург - Москва»!

   Ориентировочная СТОИМОСТЬ ж/д-проезда на 1-го школьника с учетом льготы*

   плацкарт фирм. поезда – 4000 руб.,

   плацкарт пассажирского поезда - 3000 руб.

   *Обычно льготы для школьников РЖД дают с 01.09 по 31.05

    

   Примечания:

   1. В стоимость тура включена встреча группы на вокзале не ранее 07:00;

   2. Проезд на общественном транспорте и камеру хранения туристы оплачивают самостоятельно;

   3. Для удобства возможно увеличение времени транспортного обслуживания (под запрос);

   4. Стоимость тура действительна для лиц не старше 17 лет. Если в составе группы есть учащиеся, которым исполнилось 17 лет, необходимо наличие письма с печатью школы о том, что такой учащийся проходит в ней обучение;

   5. Программа может быть изменена с учетом пожеланий заказчика (замена одних экскурсий на другие; возможен заказ доп. музеев и экскурсий);

   6. За дополнительную плату предлагаем организацию интерактивных программ в Петергофе:

   «На балу c Феей» (по сказке «Золушка»), «Волшебный стол Эрмитажа», «Царская школа», «В гостях у императрицы Александры Фёдоровны», «В гостях у императорской семьи», «Фонтанных дел мастер»

   (цены - по запросу; заказ осуществляется при бронировании тура);

    

    

    

   ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ!

    

   Экскурсии за доп. плату:

    

   Посещение Петровской Акваторииисторического театра-макета, здесь воссозданы старинные усадьбы, парки, дворцы, некоторые из них мы уже никогда не увидим.

    

   Экскурсия в музей «Кунсткамера» - первое музейное строение в России и, видимо, старейшее здание в мире, возведенное специально для музея. Здание Кунсткамеры (в переводе с немецкого - "кабинет редкостей") было заложено в 1718 г. и предназначалось для библиотеки и коллекции "монстров и раритетов", собираемой Петром I.

    

   Экскурсия в Зоологический музей. Зоологический музей в Санкт-Петербурге входит в число самых крупных музеев мира. Он является и одним из старейших музеев России. Его коллекция базируется на собрании петровской Кунсткамеры, основанной в 1714 году, в которой было множество чучел и скелетов животных, необычных насекомых, рыб и других экспонатов живой природы.  

    

   Посещение Океанариума«подводный музей» с живыми экспонатами, шоу акул, шоу тюленей, кормление рыб.

    

   Посещение Транс-Форс - образовательный и развлекательный комплекс рад отправить гостей в захватывающие путешествия по миру виртуальной  реальности.

    

   Школьный тур в Санкт-Петербург на 3 дня от 9250 руб. «Знакомство с великим городом»!

   Travel Company

   Ltd. Co. "World-Travels-Services"

   Address: 109462, Russia, Moscow city, Marshal Chuikova, house. 10, office. 1,

   Tel.: +7 (495) 961-44-26; +7 (964) 521-38-69;

   Email: wts.travel@yandex.ru; Website: www.world-travels-services.com

   ---------

   ТУРЫ  в Санкт-Петербург для школьных групп осень-зима 2018-2019

    

   Школьный тур в Санкт-Петербург на 3 дня от 9250 руб.

    «Знакомство с великим городом»

    1 день. Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча группы у вагона.

   Обзорная экскурсия. Экскурсия знакомит с историей одного из великолепнейших городов мира от момента его основания до наших дней, с величественными архитектурными памятниками центрально части Санкт-Петербурга: Стрелка Васильевского острова, Университетская, Адмиралтейская и Дворцовая набережные, Сенная, Дворцовая  и Сенатская площади, памятник Петру I «Медный всадник», Марсово поле, Смольный собор и многое другое, достойное вниманию.

   Посещение Казанского собора - главного кафедрального собора Петербурга, памятника победе России в Отечественной войне 1812 года. В храме хранятся знамена и штандарты, ключи от взятых крепостей и городов, военные трофеи и реликвии. Здесь, под сводами собора  достойно покоится прах М.И.Кутузова. 

   Обед. Экскурсия в Петропавловскую крепость – первоклассное военно-инженерное сооружение I пол. 18 века, первый архитектурный ансамбль Петербурга и место заключения политических узников. Крепость является старейшей постройкой города. Дата закладки крепости считается датой основания Северной столицы, началом истории города. Посещение собора и казематов Трубецкого бастиона.

   Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.                                                     

   За доп. плату предлагается:

   - шоу акул в Океанариуме (будние дни: шк. 450 руб., взр. 650 руб., выходные дни: шк. 550 руб., взр. 750 руб).

   - интерактивная театрализованная программа «Ужасы Петербурга» (шк. 450 руб., взр. 550 руб.)

    

   2 день (пешеходный). Завтрак.

   Экскурсия в Исаакиевский собор - главный кафедральный собор императорской России, одно из самых больших купольных сооружений Европы, один из лучших кафедральных соборов Европы. Его художественное оформление - это крупнейшее собрание русской монументальной живописи середины XIX в. Здесь - работы известных художников: Карла Брюллова, Фёдора Бруни; статуи, скульптурные группы и рельефы; огромное количество мозаичных произведений русских мастеров. В Соборе - один из крупнейших в России витражей. Интерьер собора оформлен многочисленными произведениями живописи, мозаики, скульптуры. Здесь Вы насладитесь необычайно эффектным сочетанием цветного камня и позолоты!

   Посещение   Русского музея  где в величественных декорациях Михайловского дворца Вашему вниманию предстанут шедевры древнерусской иконописи , живописи и скульптуры, декоративного и прикладного искусства.

   Обед.

   За доп. плату предлагается: посещение исторического театр-макета Петровская Акватория

   ( шк. 300руб., взр. 500 руб.).

    

   3 день (пешеходный). Завтрак. Освобождение номеров (вещи - в автобус).

   Загородная автобусная экскурсия в г. Пушкин (Царское село) - чудесный городок, излюбленное место многих поэтов и писателей. Экскурсия в Екатерининский дворец - величественную царскую резиденцию. Посещение знаменитой Янтарной комнаты и прекрасных парадных залов.

   Посещение Павловска который  по праву считается одной из наиболее крупных жемчужин в ожерелье знаменитых парковых ансамблей Петербурга. Целая плеяда архитекторов, скульпторов и живописцев строила и украшала дворцово-парковый ансамбль города. Посещением Павловского дворца

   Поздний обед в кафе города. Трансфер на вокзал. Отъезд.                                                                                                 

    

   ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ!

    

   Стоимость школьного тура в Санкт-Петербург на 3 дня на 1 школьника в рублях:

    

   Гостиница

   10+1

   15+1

   25+2

   35+3

   45+4

   Юность. Номера 2, 3, 4 местные (удобства на блок)

   Граффити. Номера 4 местные, удобства на этаже

   9190

   8350

   7050

   6680

   6250

   Россия – Номера 2 местные реновированный

   9590

   8750

   7550

   7090

   6630

   С-Петербург. Номера 2 местные эконом

   9980

   9100

   7777

   7250

   6990

   С-Петербург. Номера 2 местные стандартный

   10530

   9650

   8310

   8050

   7520

   Пулковская - Номера 2 местные стандартный  

   Прибалтийская - Номера 2 местные стандартный       

   Москва – Номера 2 местные стандартный

   11750

   10650

   9300

   9050

   8610

    

   Доплата за взрослого (несопровождающего):  1300 руб. с чел. (нетто)

    

   В стоимость школьного тура в Санкт-Петербург на 3 дня включено:

   - размещение в выбранной гостинице;

   - питание: 2 завтрака, 3 обеда;

   - экскурсионное и транспортное обслуживание  - по программе. 

    

   За доп. плату по желанию (НЕТТО):

   - завтрак в день прибытия 300 руб. (все платящие)

   - полный пансион: 400 руб. в день (все платящие)

   - ранняя встреча (до 07:00): 3000 руб.

    

   В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕН ж/д проезд «Москва - Санкт-Петербург - Москва»!

   Ориентировочная СТОИМОСТЬ ж/д-проезда на 1-го школьника с учетом льготы*

   плацкарт фирм. поезда – 4000 руб.,

   плацкарт пассажирского поезда - 3000 руб.

   *Обычно льготы для школьников РЖД дают с 01.09 по 31.05

    

   Примечания:

   1. В стоимость тура включена встреча группы на вокзале не ранее 07:00;

   2. Проезд на общественном транспорте и камеру хранения туристы оплачивают самостоятельно;

   3. Для удобства возможно увеличение времени транспортного обслуживания (под запрос);

   4. Стоимость тура действительна для лиц не старше 17 лет. Если в составе группы есть учащиеся, которым исполнилось 17 лет, необходимо наличие письма с печатью школы о том, что такой учащийся проходит в ней обучение;

   5. Программа может быть изменена с учетом пожеланий заказчика (замена одних экскурсий на другие; возможен заказ доп. музеев и экскурсий);

   6. За дополнительную плату предлагаем организацию интерактивных программ в Петергофе:

   «На балу c Феей» (по сказке «Золушка»), «Волшебный стол Эрмитажа», «Царская школа», «В гостях у императрицы Александры Фёдоровны», «В гостях у императорской семьи», «Фонтанных дел мастер»

   (цены - по запросу; заказ осуществляется при бронировании тура); 

    

   Москва (3 дня) - Санкт-Петербург (3 дня) пятница-среда 6 дней !

   Travel Company

   Ltd. Co. "World-Travels-Services"

   Address: 109462, Russia, Moscow city, Marshal Chuikova, house. 10, office. 1,

   Tel.: +7 (495) 961-44-26; +7 (964) 521-38-69;

   Email: wts.travel@yandex.ru; Website: www.world-travels-services.com

   ---------

   Еженедельный сборный тур 6 дней

   Москва (3 дня) - Санкт-Петербург (3 дня) 

   пятница-среда 6 дней

    

          В течение всего тура Москва-Санкт-Петербург, Вас ждет очарование двух столиц, двух прекраснейших городов России. Каждый из них покажет Вам свои лучшие шедевры. За 6 дней тура Вы прогуляетесь по центру Москвы и Санкт-Петербурга, посетите московский Кремль, Красную площадь, посетите роскошный пригород Петербурга (Кронштадт), побываете в шикарных интерьерах Михайловского дворца. Множество архитектурных стилей первопрестольной - готика и барокко, ампир и модерн - удивят Вас. В отличии от Москвы, Санкт Петербург предстанет перед Вами в своей холодной и величественной красоте. Высокий классицизм - вот чем предстоит насладиться Вам в Санкт Петербурге. Они такие разные - наши две столицы!

    

   ЗАЕЗДЫ: еженедельно пятница-среда до 13.04.22 (исключая рождественские праздники)

   Октябрь 2021: 22-27.10, 29.10-03.11;

   Ноябрь 2021: 05-10.11, 12-17.11, 19-24.11, 26.11-01.12;

   Декабрь 2021: 03-08.12, 10-15.12, 17-22.12, 24-29.12.2021

   Январь 2022: 14-19.01, 21-26.01, 28.01-02.02.2022;

   Февраль 2022: 04-09.02, 11-16.02, 18-23.02, 25.02-02.03.2022

   Март 2022: 04-09.03, 11-16.03, 18-23.03, 25-30.03.2022;

   Апрель 2022: 01-06.04, 08-13.04.2022

    Пятница (1 день): Прибытие в Москву.  Размещение в гостинице.

   10.00 встреча с гидом в фойе отеля.

   Автобусно-пешеходная экскурсия «МОСКВА - СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ».

   Осмотр  исторических и архитектурных памятников столицы. Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ. Во время обзорной экскурсии Вы удивитесь разнообразию архитектурных стилей в Москве: здесь и ампир, и барокко, и классицизм, и модерн, и готика. Вы узнаете интереснейшие тайны и загадки Москвы.

   Экскурсия по территории Кремля. Московский Кремль - визитная карточка не только Москвы, но и России. Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля! Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры. Храмы и терема, дворцы и парк – всё это территория Московского Кремля. Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России. Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней. Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры. Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.

   Свободное время.

    

   Суббота (2 день): Завтрак.

   10.00 Пешеходная экскурсия «Забытая Москва» с посещением Покровского монастыря. 

   Вы пройдете по «другой Москве» - бывшей Рогожской заставе, полюбуетесь удивительной пешеходной

   улицей Школьная, затерявшейся в центре мегаполиса, здесь сохранился уголок застройки Москвы XIX

   века.

   Посетите Покровский женский монастырь. В этой обители покоятся мощи Блаженной Матроны

   Московской - святой Русской православной церкви. Люди идут к ней за утешением, исцелением и

   надеждой. «Приходите ко мне и просите о помощи. Не оставлю в стороне Ваши молитвы» - говорила

   Матрона при жизни. Ещё одна святыня монастыря икона Божией Матери «Взыскание погибших»,

   написанная по благословению блаженной Матроны.

   16.30 Пешеходная экскурсия по Москва-сити

   Вы увидите новейший современнейший деловой торговый и жилой комплекс столицы. Блистающий огнями «Афимол-сити». Главные башни делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация». Скоростные лифты поднимут Вас на смотровую площадку со скоростью 7 м / сек и Вы полюбуетесь панорамой столицы: Москва-река, телебашня «Останкино», башни «Эволюция» и «Меркурий». Вам предстоит осмотреть макет комплекса. Узнаете о новых инженерных и архитектурных решениях, а также будущих инновационных постройках в Москве.

    

   Воскресенье (3 день): Завтрак. До 12.00 Освобождение номеров.

   Вещи рекомендуем сдать в камеру хранения гостиницы.

   12.00 Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ». 

   Во время экскурсии Вы узнаете историю создания Выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ. Узнаете: что изображено на арке Южного входа, как появилась на ВДНХ круговая кинопанорама, где "колдуют над погодой" синоптики. Вам предоставится уникальная возможность загадать желание у "Счастливой семьи", увидеть легендарный Зеленый театр, артезианскую скважину, затерявшуюся на необъятных просторах этого чудо-города... Закончится наше путешествие на Площади Механизации, у самолета. В свободное после экскурсии время, вы сможете посетить музеи на ВДНХ или просто прогуляться, наслаждаясь шедеврами сталинского ампира.

   Свободное время. Отъезд в Санкт-Петербург (самостоятельно).

    

   Понедельник (4 день): Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице.

   11.00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта… ».

   Невский проспект – это средоточие всей городской жизни, знаменитые дома, дворцы и храмы, кафе и рестораны, банки и магазины. Из экскурсии мы узнаем, чем знаменит Строгановский дворец, кто посещал знаменитое кафе Вольфа и Беранже, узнаем о солнечной стороне Невского проспекта и увидим где ходили первые трамваи и многое другое.

   Экскурсия в Исаакиевский собор - главный кафедральный собор императорской России, одно из самых больших купольных сооружений Европы, один из лучших кафедральных соборов Европы. Его художественное оформление - это крупнейшее собрание русской монументальной живописи середины XIX в. Здесь - работы известных художников: Карла Брюллова, Фёдора Бруни; статуи, скульптурные группы и рельефы; огромное количество мозаичных произведений русских мастеров. В Соборе - один из крупнейших в России витражей. Интерьер собора оформлен многочисленными произведениями живописи, мозаики, скульптуры. Здесь Вы насладитесь необычайно эффектным сочетанием цветного камня и позолоты! подъем на колоннаду собора.

   Свободное время.

    

   Вторник (5 день):  Завтрак.

   Загородная экскурсия в г.Кронштадт «Военно-Морская слава России». - легендарный город-крепость, военно-морская база Балтийского флота в Финском заливе. Во время экскурсии по трассе вы познакомитесь с историей формирования дамбы и с ее конструкцией. Осмотр уникальных гидротехнических и оборонительных сооружений, прекрасных зданий и ансамблей, таких как  комплекс губернских домов 18 века, первый в мире сухой самосливный канал-док ПетраI, Морской собор начала 20 века, якорная площадь и памятник Петру. Возвращение в Петербург. Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время.

    

   Среда (6 день): Завтрак. Освобождение номеров. Вещи рекомендуем сдать в камеру хранения гостиницы.

   Экскурсия «Поговорим о днях минувших…» с посещением Государственного Русского музея - первого в стране государственного музея русского изобразительного искусства, основанного в 1895 году в Санкт-Петербурге по Указу императора НиколаяII.

   Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время.
   Отъезд (самостоятельно)

    

    

   ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ!

                                       

   СТОИМОСТЬ ТУРА сборного тура «Москва-Санкт-Петербург» на 6 дней на 1 человека

    

   Октябрь 2021: 22-27.10, 29.10-03.11; Ноябрь 2021: 05-10.11, 12-17.11, 19-24.11, 26.11-01.12;

   Декабрь 2021: 03-08.12, 10-15.12, 17-22.12, 24-29.12.2021;

   Январь 2022: 14-19.01, 21-26.01, 28.01-02.02.2022;

   Февраль 2022: 04-09.02, 11-16.02, 18-23.02, 25.02-02.03.2022

   Март 2022: 04-09.03, 11-16.03, 18-23.03, 25-30.03.2022; Апрель 2022: 01-06.04, 08-13.04.2022

   Москва отель «Космос» 3* (м. ВДНХ)

   Санкт-Петербург отель «Москва» 4* (центр города)

   2 местный стандарт

   1 местный стандарт

   2 местный стандарт

   (доп. место)

   2 местный стандарт

   (реб. до 16 лет)

   2 местный стандарт

   (доп. место реб. до 16 лет)

   18840

   23820

   18840

   18000

   18000

    

   В СТОИМОСТЬ ТУРА «Москва - Санкт-Петербург» 6 дней включено:

   - Проживание: в гостиницах; - Питание: завтраки после ночлега в гостиницах;

   - Экскурсионная программа: по программе;

   - Транспортное обслуживание: во время загородной экскурсии в Кронштадт, автобусно-пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта… » в С.-Петербурге, во время обзорной экскурсии в Москве.

    

   В стоимость тура не входит: ж/д проезд Санкт-Петербург - Москва.

    

    

   ВНИМАНИЕ!!! 

   - при размещении в гостиницах ребенка в сопровождении НЕ родителей (бабушки, дедушки, тети, дяди…) требуется доверенность от родителя на сопровождающего!

    

   За доп. плату (по желанию):

   - Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом: 1000 руб. за встречу, в случае прибытия поезда не раньше 07ч00мин
   - Трансфер ж/д вокзал - гостиница: 2500 руб. за машину
   - Трансфер гостиница - ж/д вокзал: 2500 руб. за машину
   - Трансфер аэропорт- гостиница: 3700 руб. за машину
   - Трансфер гостиница-аэропорт: 3700 руб. за машину
   - билеты в московские театры и концертные залы
   - дополнительные индивидуальные экскурсии

   - билеты в театры и концертные залы

    

   ФИРМА СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ ИЛИ ЗАМЕНЯТЬ ЭКСКУРСИИ НА РАВНОЦЕННЫЕ!

    

    

   Тур на 7 дней в Санкт-Петербург «Невское притяжение» 7 дней / 6 ночей

   Travel Company

   Ltd. Co. "World-Travels-Services"

   Address: 109462, Russia, Moscow city, Marshal Chuikova, house. 10, office. 1,

   Tel.: +7 (495) 961-44-26; +7 (964) 521-38-69;

   Email: wts.travel@yandex.ru; Website: www.world-travels-services.com

   ---------

   РЕГУЛЯРНЫЙ ТУР в Санкт-Петербург

    

     Тур на 7 дней

   в Санкт-Петербург

   «Невское притяжение»   

    7 дней / 6 ночей

               

   ЗАЕЗДЫ:

   Октябрь 2021: 11-17.10, 18-24.10, 25-31.10.2021г.

   Ноябрь 01-07.11, 08-14.11, 15-21.11, 22-28.11;

   Декабрь 29.11-05.12, 06-12.12, 13-19.12, 20-26.12.2021;

   Январь 2022   10-16.01, 17-23.01, 24-30.01.2022;

   Февраль 2022 31.01-06.02, 07-13.02, 14-20.02, 21-27.02;

   Март: 28.02-06.03, 07-13.03, 14-20.03, 21-27.03, 28.03-03.04;

   Апрель: 04-10.04.2022


   1 день (Понедельник):  

   Прибытие в Санкт-Пе­тер­бур­г. Самостоятельное размещение в отелеь(Час заселения — 14.00).

   Вещи рекомендуем сдать в камеру хранения гостиницы.

   11.00 Обзорная автобусная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…».

   Знакомство с основными архитектурными ансамблями и парадными набережными центральной части Петербурга: Дворцовая площадь, Исаакиевская площадь,  Адмиралтейство, стрелка Васильевского острова, Смольный, Сенная площадь и, конечно же,  главный  соблазнитель  Петербурга – Невский проспект.

   Средоточие всей городской жизни, знаменитые дома, дворцы и храмы, кафе и рестораны, банки и магазины.

   Из экскурсии вы узнаете, чем знаменит Строгановский дворец, кто посещал знаменитое кафе Вольфа и Беранже, узнаете о солнечной стороне Невского проспекта и увидите где ходили первые трамваи и многое другое, достойное Вашего внимания.

   Экскурсия в Исаакиевский собор - место, куда ведут все дороги Санкт-Петербурга, уникальный памятник, объединивший под своей крышей музей и церковь, возведенный архитектором Огюстом Монферраном.

   Главный кафедральный собор императорской России, одно из самых больших купольных сооружений Европы, один из лучших кафедральных соборов Европы. Его художественное оформление - это крупнейшее собрание русской монументальной живописи середины XIX в. Здесь - работы известных художников: Карла Брюллова, Фёдора Бруни; статуи, скульптурные группы и рельефы; огромное количество мозаичных произведений русских мастеров. В Соборе - один из крупнейших в России витражей. Интерьер собора оформлен многочисленными произведениями живописи, мозаики, скульптуры. Здесь Вы насладитесь необычайно эффектным сочетанием цветного камня и позолоты!

   Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время.

    

   2 день (Вторник): Завтрак в гостинице. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.

   За доп. плату предлагается:

   Загородная экскурсия в Кронштадт (проезд по дамбе, обзорная экскурсия по городу).

   Стоимость: взрослый - 1100 руб., школьник (до 15 лет) - 700 руб. (оплата экскурсии производится на месте!)

    

   3 день (Среда): Завтрак в гостинице.

   Автобусная экскурсия «Дворцовые истории». Рассказ о великолепных дворцах царской семьи, построенных в XVIII-XIX веках. Царская семья в XVIII веке была немногочисленной, а к XIX веку настолько разрослась, что насчитывала более сотни человек и все - это потомки императора Павла I и его жены Марии Федоровны. По-разному жили члены императорской фамилии: кто-то готовил заговоры и плел интриги, кто-то открывал учебные заведения и покровительствовал искусствам, но все без исключения строили для себя великолепные дворцы

   За дополнительную оплату - посещение Михайловского дворца (Государственный Русский музей) или Михайловского замка (Инженерный замок).

   Стоимость взрослый - 600р, школьник 200 р (оплата экскурсии при бронировании тура).

   Окончание экскурсионного обслуживания в центре города.

    

    

   4 день (Четверг): Завтрак в гостинице.

   Завтрак в гостинице. Свободный день.

   По желанию и за дополнительную плату:

   Загородная автобусная экскурсия в Петергоф - главную приморскую резиденцию императорской семьи.

   По дороге - путевая экскурсия «По Большой Петергофской дороге».

   Прогулка по Верхнему саду - парадный въезд в императорскую резиденцию. Это своеобразный зеленый вестибюль под открытым небом - гармоничный, светлый и просторный. Его планировка была выполнена по наброскам самого Петра I и лишь незначительно менялась со временем.

   Экскурсия в Большой Петергофский дворец.

   Стоимость взрослый - 1600р, школьник 1400р (оплата экскурсии при бронировании тура).

    

   5 день (Пятница): Завтрак в гостинице.

   Обзорная автобусная экскурсия по городу. Знакомство с основными архитектурными ансамблями и парадными набережными центральной части Петербурга: Дворцовая площадь, Исаакиевская площадь, Невский проспект, Адмиралтейство, стрелка Васильевского острова, Смольный, Сенная площадь и многое другое, достойное вниманию.

   Экскурсия по территории Петропавловской крепости – первоклассное военно-инженерное сооружение I половины 18 века, первый архитектурный ансамбль Петербурга и место заключения политических узников. Крепость является старейшей постройкой города. Дата закладки крепости считается датой основания Северной столицы, началом истории города.

   Экскурсия в Петропавловский собор – памятник архитектуры петровского барокко, усыпальница российских императоров и императриц. Колокольня собора, как символ стремительного возвышения России, является самым высоким архитектурным сооружением города.

   Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время.

    

   6 день (Суббота): Завтрак в гостинице. Свободный день.

   Загородная экскурсия в Царское Село – место вдохновения русских поэтов, главная парадная летняя резиденция российских императоров.

   Экскурсия в Екатерининский дворец: вы полюбуетесь Золотой анфиладой и знаменитой Янтарной комнатой. Прогулка по Екатерининскому парку - одному из лучших образцов европейского садово-паркового искусства.

   Окончание экскурсионного обслуживания в центре города.

    

   7 день (Воскресенье): Завтрак в гостинице. Выселение из номеров.

   Автобусная экскурсия «Страницы истории Дома Романовых». Вы узнаете о правлении российских императоров и императриц, об их влиянии на жизнь общества и строительство Санкт-Петербурга. Увидите памятники монархам, императорские и великокняжеские дворцы, здания и храмы, связанные с именами правителей России.

   Пешеходная прогулка по историческому центру города с посещением Казанского собора - кафедрального собора Санкт-Петербурга.

   Посещение Государственного Эрмитажа  - один из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев, находящийся в Зимнем дворце - самом известном здании Санкт-Петербурга, бывшей официальной резиденции русских царей. В  Эрмитаже собрано около трех миллионов памятников, представляющих культуру и искусство различных эпох и народов.

   Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время.

    

    

    

    

    ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ!

    

    

   СТОИМОСТЬ ТУРА в Санкт-Петербург на 7 дней на 1 человека в рублях:

    

   Октябрь 2021: 11-17.10, 18-24.10; Ноябрь 01-07.11, 08-14.11, 15-21.11, 22-28.11;

   Декабрь 29.11-05.12, 06-12.12, 13-19.12, 20-26.12.2021;

   Январь 2022   10-16.01, 17-23.01, 24-30.01.2022; Февраль 2022 31.01-06.02, 07-13.02, 14-20.02, 21-27.02;

   Март: 28.02-06.03, 07-13.03, 14-20.03, 28.03-03.04; Апрель: 04-10.04.2022

    

   «Октябрьская» 4* (центр города)

   2 местный стандарт

   1 местный стандарт

   2 местный стандарт

   (доп. место)

   2 местный стандарт

   (реб. до 16 лет)

   2 местный стандарт

   (доп. место реб. до 16 лет)

   15870

   22980

   ---

   15370

   ---

   2 местный «комфорт»

   1 местный

   «комфорт»

   2 местный «комфорт»

   (доп. место)

   2 местный «комфорт»

   (реб. до 16 лет)

   2 местный «комфорт»

   (доп. место реб. до 16 лет)

   16350

   ---

   14650

   15850

   14200

   Октябрь 2021: 11-17.10, 18-24.10; Ноябрь 01-07.11, 08-14.11, 15-21.11, 22-28.11;

   Декабрь 29.11-05.12, 06-12.12, 13-19.12, 20-26.12.2021;

   Январь 2022   10-16.01, 17-23.01, 24-30.01.2022; Февраль 2022 31.01-06.02, 07-13.02, 14-20.02, 21-27.02;

   Март: 28.02-06.03, 07-13.03, 14-20.03, 28.03-03.04; Апрель: 04-10.04.2022

   «Best Western Plus Center Hotel» 4* (центр города)

   2 местный стандарт

   1 местный стандарт

   2 местный стандарт

   (доп. место)

   2 местный стандарт

   (реб. до 16 лет)

   2 местный стандарт

   (доп. место реб. до 16 лет)

   17180

   25650

   15480

   16680

   15000

   Октябрь 2021: 11-17.10, 18-24.10; Ноябрь 01-07.11, 08-14.11, 15-21.11, 22-28.11;

   Декабрь 29.11-05.12, 06-12.12, 13-19.12, 20-26.12.2021;

   Январь 2022   10-16.01, 17-23.01, 24-30.01.2022; Февраль 2022 31.01-06.02, 07-13.02, 14-20.02, 21-27.02;

   Март: 28.02-06.03, 07-13.03, 14-20.03, 28.03-03.04; Апрель: 04-10.04.2022

   «Москва» 4*

   2 местный стандарт

   1 местный стандарт

   2 местный стандарт (доп. место)

   2 местный стандарт

   (реб. до 16 лет)

   2 местный стандарт

   (доп. место реб. до 16 лет)

   15980

   23530

   15480

   15480

   15000

    

   25-31.10.2021; 21-27.03.2022

   «Октябрьская» 4* (центр города)

   2 местный стандарт

   1 местный стандарт

   2 местный стандарт

   (доп. место)

   2 местный стандарт

   (реб. до 16 лет)

   2 местный стандарт

   (доп. место реб. до 16 лет)

   16480

   23950

   ---

   16000

   --

   2 местный «комфорт»

   1 местный

   «комфорт»

   2 местный «комфорт»

   (доп. место)

   2 местный «комфорт»

   (реб. до 16 лет)

   2 местный «комфорт»

   (доп. место реб. до 16 лет)

   16950

   ---

   14650

   16450

   14150

   25-31.10.2021; 21-27.03.2022

   «Best Western Plus Center Hotel» 4* (центр города)

   2 местный стандарт

   1 местный стандарт

   2 местный стандарт

   (доп. место)

   2 местный стандарт

   (реб. до 16 лет)

   2 местный стандарт

   (доп. место реб. до 16 лет)

   17980

   26850

   15480

   GISMETEO: Погода по г.Москва