Главная

  Карта сайта

   Туры

   Визы

   Спецпредложения

   Агентствам

   Туристам

   Корпоративным клиентам

   Подбор тура и бронирование

   Юри-кие услуги

   Вакансии   Регистрация изменений в ООО

   Đăng ký thay đổi trong Công ty

   Tất cả các tài liệu cần thiết sẽ được điền tự động bởi hệ thống.

   Có thể tự do thế hệ của tài liệu.

   Trong số các tùy chọn có sẵn cho các tài liệu tự học cho việc đăng ký thay đổi Ltd chúng tôi có thể cung cấp:

   1. Thay đổi quản lý (Giám đốc) từ một đến khác

   2. Chỉnh sửa dữ liệu quản lý (Giám đốc)

   3. Thay đổi (địa chỉ) vị trí Ltd

   4. Thay đổi dữ liệu từ người tham gia (người sáng lập) Ltd

   5. Thay đổi (thêm / xóa) NACE

   6. Đăng ký thay đổi thông tin về các Chi nhánh / Phòng

   7. Đưa các tài liệu thành phần phù hợp với pháp luật 312-FZ

   Khi bạn thay đổi các điều lệ sẽ phải trả một khoản lệ phí nhà nước là 800 rúp và lệ phí để có được một bản sao của Hiến chương là 400 rúp. Ngoài ra, cần phải nộp lệ phí công chứng viên (khoảng 1.000 rúp cho mỗi câu lệnh trên mẫu 13001 hoặc 14001).

   Ngoài ra, không quên rằng công chứng yêu cầu trích lục từ sổ đăng ký trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận được vào ngày lưu thông.

   Để điền vào các ứng dụng mà bạn cần phải có các tài liệu sau đây:

   1. Trích từ đăng ký - hoàn chỉnh với các dữ liệu hộ chiếu của những người sáng lập và giám đốc (phiên bản mới nhất) + có được một "tươi" Giấy chứng nhận Incorporation (30 ngày) cho các công chứng viên

   2. Giấy chứng nhận BIN (và bằng chứng EUR nếu trước đó đã sửa đổi)

   3. TIN Giấy chứng nhận

   4. Bản sao hộ chiếu (người đầu tiên và cư trú trang giấy phép) của những người tham gia và các nhà lãnh đạo, cả mới và cũ

   5. Điều lệ

   6. Quyết định / nghị định thư về việc bổ nhiệm

   _____________________________________________________________________________

   Регистрация изменений в ООО

   Все необходимые документы будут заполнены системой автоматически.

   Возможна бесплатная генерация части документов.

   Среди доступных вариантов для самостоятельной подготовки документов при регистрации изменений ООО мы можем предложить:

   1.      смену руководителя (директора) с одного на другого

   2.      изменение данных руководителя (директора)

   3.      изменение местонахождения (юридическая адреса) ООО

   4.      изменение данных участников (учредителей) ООО

   5.      смена (добавление/исключение) ОКВЭД

   6.      регистрация изменений в сведения о филиалах/представительствах

   7.      приведение учредительных документов в соответствие с законом 312-ФЗ

   При внесении изменений в Устав необходимо будет уплатить государственную пошлину в размере 800 рублей и сбор за получение копии Устава 400 рублей.  Кроме того, потребуется оплатить услуги нотариуса (около 1000 рублей за каждое заявление по форме 13001 или 14001).

   Кроме того, не забудьте, что нотариусы требуют выписку из ЕГРЮЛ со сроком получения до 30 дней относительно даты обращения.

   Для заполнения анкеты вам необходим иметь следующие документы:

   1. Выписка из ЕГРЮЛ - полная с паспортными данными учредителей и директоров (последняя актуальная редакция)+получить "свежую" выписку из ЕГРЮЛ (до 30 дней) для нотариуса

   2. Свидетельство ОГРН (и свидетельства ГРН, если ранее уже вносились изменения)

   3. Свидетельство ИНН

   4. Копии паспортов (страницы первая и прописка) участников и руководителей, как новых так и старых

   5. Устав

   6. Решение/протокол о назначении руководителя

    

   Новости

   Тур на 5 дней зимние каникулы в Москве !

   Тур на 5 дней зимние каникулы в Москве !

   Туры в Москву для школьников (сборные) от 2 до 5 дней (для мини-групп 5+1) зима 2020 !

   Туры в Москву для школьников (сборные) от 2 до 5 дней (для мини-групп 5+1) зима 2020 !

   Тур на 4 дня зимние каникулы в Москве !

   Тур на 4 дня зимние каникулы в Москве !

   Тур на 3 дня зимние каникулы в Москве !

   Тур на 3 дня зимние каникулы в Москве !

   Тур на 2 дня зимние каникулы в Москве !

   Тур на 2 дня зимние каникулы в Москве !

   Тур в Москву Новогодний калейдоскоп 29.12-04.01.2020 !

   Тур в Москву Новогодний калейдоскоп 29.12-04.01.2020 !

   Эконом-тур в Москву Москва поздравляет с Новым Годом 29.12-04.01.2020 !

   Эконом-тур в Москву Москва поздравляет с Новым Годом 29.12-04.01.2020 !


   GISMETEO: Погода по г.Москва