Главная

  Карта сайта

   Туры

   Визы

   Спецпредложения

   Агентствам

   Туристам

   Корпоративным клиентам

   Подбор тура и бронирование

   Юри-кие услуги

   Вакансии   Упрощенную систему налогообложения

   Tối ưu hóa tính thuế.

   Thuế tối ưu hóa - một quá trình mà cho phép để tối ưu và giảm thiểu hoặc ở một mức độ giảm thanh toán các khoản thanh toán bắt buộc (thuế) vào ngân sách và nếu được thực hiện quyền không gây hậu quả xấu cho người nộp thuế.

   Mục tiêu chính của kế hoạch thuế và các dịch vụ tư vấn thuế - Tổ chức hệ thống thuế để đạt được kết quả tối đa tài chính với chi phí tối thiểu.

   Trong cuộc khủng hoảng khí hậu tối ưu thuế hiện hành có hiệu quả cho các công ty cũng quan trọng như sản xuất, tiếp thị chiến lược. Điều này được kết nối không chỉ với khả năng tiết kiệm chi phí do các khoản thanh toán cho ngân sách, mà còn với sự an toàn chung của cả hai doanh nghiệp và các quan chức của nó.

   Việc tối ưu hóa chương trình phát triển của thanh toán thuế trở thành gần đây hơn và nhiều hơn nữa cá nhân. chuyên gia tư vấn của chúng tôi có kinh nghiệm trong tư vấn thuế, giảm thiểu thuế, lập kế hoạch và thực hiện phương án thuế hiệu quả, cung cấp một cách tiếp cận cá nhân và có tính đến các chi tiết cụ thể của việc kinh doanh của khách hàng.

   Công ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau để tối ưu hóa các tính thuế:

   1. Tư vấn pháp luật về thuế:

       a. tư vấn về các vấn đ có vấn đ về thuế;

       b. hướng dẫn cho việc lựa chọn hệ thống thuế để giảm bớt tiền thuế cho ngân sách;

       c. tư vấn hỗ trợ sau khi giới thiệu các phương án tối ưu hoá thuế;

       d. tham khảo ý kiến kiểm toán thuế;

       e. tư vấn về thuế đối với các giao dịch kinh doanh có tính đến các chi tiết cụ thể của khách  hàng;

       f. kinh tế và pháp lý chuyên môn của vật liệu kiểm toán của cơ quan thuế.

    

   2. Phát triển các chính sách thuế cá nhân sử dụng phương pháp pháp lý của kế hoạch thuế.

   3. Phát triển và hỗ trợ trong việc thực hiện các kỹ thuật tối ưu hóa doanh nghiệp thuế và chiến lược để tối ưu hóa dòng chảy tài chính trong vòng pháp luật.

   4. Kiểm tra hiện thỏa thuận với việc cung cấp các kiến nghị bằng văn bản hoặc bằng miệng và soạn thảo các hiệp định, có tính đến ý nghĩa pháp lý và thuế.

   5. Thuê bao dịch vụ về thuế, bao gồm tư vấn với việc phát hành các kết quả với các khuyến nghị và đề xuất để tối ưu hoá thuế.

   Quá trình tối ưu hóa việc tính thuế được thực hiện bởi các chuyên gia của công ty chúng tôi trong nhiều giai đoạn:

   1. Phân tích rủi ro về thuế hiện hành hoặc các lỗi hệ thống trong hồ sơ thuế, kiểm tra tài liệu và cung cấp chất lượng yêu cầu của các văn bản chính.

   2. Phát triển các đề án tối ưu hoá thuế. các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp một số mô hình các loại thuế và trong quá trình tham vấn và thỏa thuận với bạn sẽ lựa chọn thích hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.

   3. Hỗ trợ trong việc thực hiện các đề án được chọn. Tạo ra các quy định cụ cần thiết kích thước các loại thuế đối với các mô hình lựa chọn của thuế.

   4. Hỗ trợ (thông tin và tư vấn hỗ trợ) được phát triển và triển khai thực hiện Đề án.

    Cung cấp tối ưu hoá thuế được thực hiện với sự hỗ trợ của Hội đồng chuyên gia của công ty chúng tôi.

   _____________________________________________________________________________

   Оптимизация налогообложения.

   Оптимизация налогообложения — это процесс, позволяющий оптимизировать и минимизировать или в определённой степени уменьшить выплату обязательных платежей (налогов) в бюджет и при правильной организации не влечет неблагоприятных последствий для налогоплательщика.

   Основная задача налогового планирования и налогового консалтинга — организация системы налогообложения для достижения максимального финансового результата при минимальных затратах.

   В настоящее время в условиях кризиса эффективная оптимизация налогообложения для предприятий так же важна, как и производственная или маркетинговая стратегия. Это связано не только с возможностью экономии затрат за счет платежей в бюджет, но и с общей безопасностью как самого предприятия, так и его должностных лиц.

   Разрабатываемые схемы оптимизации налоговых платежей становятся в последнее время все более индивидуализированными. Наши консультанты обладают значительным опытом работы в сфере налогового консалтинга, минимизации налогов, планирования и применения эффективных налоговых схем, обеспечивая индивидуальный подход и учитывая специфику бизнеса клиента.

   Наша компания предлагает следующие виды услуг по оптимизации налогообложения:

   1.       Консультирование в области налогового законодательства:

   а. консультации по проблемным вопросам налогообложения;

   б. рекомендации по выбору системы налогообложения с целью сокращения налоговых платежей в бюджет;

   в. консультационное сопровождение после внедрения схемы оптимизации налогообложения;

   г. консультации при налоговой проверке;

   д. консультации по налогообложению хозяйственных операций с учётом специфики деятельности клиента;

   е. экономико-правовая экспертиза материалов проверок налоговых органов.

    

   1. Разработка индивидуальной налоговой политики с применением законных методов налогового планирования.
   2. Разработка и помощь во внедрении на предприятии методик оптимизации налогообложения и стратегий оптимизации финансовых потоков в рамках действующего законодательства.
   3. Экспертиза действующих договоров с предоставлением письменных или устных рекомендаций и составление договоров с учетом правовых и налоговых последствий.
   4. Абонентское обслуживание по вопросам налогообложения, включающее в себя консультирование с выдачей заключений с рекомендациями и предложениями по оптимизации налогообложения.

   Процесс оптимизации налогообложения осуществляется специалистами нашей компании в несколько этапов:

   1. Анализ текущих налоговых рисков или системных ошибок в налоговом учете, проверка документооборота и обеспечение требуемого качества первичных документов.
   2. Разработка схемы оптимизации налогообложения. Наши специалисты предложат Вам несколько моделей уплаты налогов и в процессе консультаций и согласований с Вами выберут наиболее приемлемую для Вашего бизнеса.
   3. Помощь во внедрении выбранной схемы. Создание необходимых инструментов регулирования размеров уплаты налогов для выбранной модели налогообложения.
   4. Сопровождение (информационно-консультационная поддержка) разработанной и внедренной схемы.

    Предоставление услуг по оптимизации налогообложения осуществляется при содействии Экспертного совета нашей корпорации.

   Новости

   Тур на 5 дней зимние каникулы в Москве !

   Тур на 5 дней зимние каникулы в Москве !

   Туры в Москву для школьников (сборные) от 2 до 5 дней (для мини-групп 5+1) зима 2020 !

   Туры в Москву для школьников (сборные) от 2 до 5 дней (для мини-групп 5+1) зима 2020 !

   Тур на 4 дня зимние каникулы в Москве !

   Тур на 4 дня зимние каникулы в Москве !

   Тур на 3 дня зимние каникулы в Москве !

   Тур на 3 дня зимние каникулы в Москве !

   Тур на 2 дня зимние каникулы в Москве !

   Тур на 2 дня зимние каникулы в Москве !

   Тур в Москву Новогодний калейдоскоп 29.12-04.01.2020 !

   Тур в Москву Новогодний калейдоскоп 29.12-04.01.2020 !

   Эконом-тур в Москву Москва поздравляет с Новым Годом 29.12-04.01.2020 !

   Эконом-тур в Москву Москва поздравляет с Новым Годом 29.12-04.01.2020 !


   GISMETEO: Погода по г.Москва